Susanne Olsson
Susanne Olsson

Kortfattad projektbeskrivning

Mitt syfte med projektet är att analysera och jämföra fundamentalistiska islamiska tolkningar med fokus på tolkningsperspektiv och ”tradition”. Det centrala fokusområdet är ”handlingsprogram” (manhaj) med avseende på ”othering”, det vill säga hur uttolkare utvecklar en självidentitet, hur den egna gruppen definieras gentemot omgivningen, samt hur uttolkarna menar att den egna gruppen bör förhålla sig till, och behandla, utomstående. Materialet sträcker sig från 900-tal till nutid.

Genom en historiskt situerad studie av medeltida författares verk med fokus på ”othering” kommer jag att analysera hur de förstås och används av nutida uttolkare. Avsikten är att visa hur nutida fundamentalistiska uttolkare (wahhabiter och salafiter) går tillväga i "andrefieringen" och legitimerar sina tolkningar på basis av de medeltida texterna. Det finns idag inga studier som visar hur medeltida källor används, trots att de är oerhört inflytelserika.

Inom projektet kommer jag att redovisa och förklara såväl likheter som skillnader mellan de medeltida och de nutida texterna, men också varför de medeltida texterna framstår som så aktuella för nutida uttolkare och hur de är del av en ”levande tradition”.