Click here for English

De presenterade projekten utförs inom forskningsprogrammet Den glömda flottan – Sveriges ”blåa” kulturarv 1450–1850. Läs mer om forskningsprogrammet här.

Seminariet sker digitalt via Zoom. För att få länk, skicka e-post till chsn@erg.su.se

Sista fasen i ett skepps livscykel? Den svenska örlogsflottan som kulturarv i museer 1945–2020.

Andreas Linderoth, Statens maritima och transporthistoriska museer
Museer är platser där historia kan formas, belysas eller glömmas. Vad vill olika museer att deras besökare ska minnas –och glömma –om örlogsflottan och dess historia? I detta projekt undersöks hur den svenska örlogsflottan har beskrivits och presenterats på museer i och runt utställningar.

Historiska kanoner – ett livscykelperspektiv på ett bärgat maritimt kulturarv

Simon Ekström, Stockholms universitet
Bärgade kanoner har ofta uppfattats som särskilt intressanta. De kan vara ett sätt att identifiera skepp, en källa till kunskap om flottans utrustning och taktiker, eller bli en del av militära samlingar som framställer nationens ärorika förflutna. Några av dessa kanoner studeras i detta projekt.

Svartek och blått kulturarv – återanvända skeppsvrak

Mirja Arnshav, Statens maritima och transporthistoriska museer
Svartek, eller sjödränkt ek, kommer i Sverige ofta från skeppsvrak. Vilka perspektiv på svensk maritim historia har aktualiserats när svarteken bärgats och återanvänts? Vad har fragmenteringen av vraken inneburit för intresset för skeppens historia och vrakens kulturhistoriska värde? I detta projekt utforskas svartekens materialitet och kulturhistoria.

Cultural Heritage of the "Lost Navy"

Please note that the seminar will be in Swedish.

The seminar will be held online through Zoom. To get a participation link, e-mail chsn@erg.su.se.

Andreas Linderoth, historian, Simon Ekström, ethnologist, and Mirja Arnshav, archaeologist, will present their projects on circulation, recontextualization, memory and more of the heritage of the Swedish sailing navy.

The projects are part of the research programme The Lost Navy – Sweden’s “blue” heritage 1450–1850. Read more about the programme here (external link to Riksbankens Jubileumsfond), and more about each of the projects below.
Welcome to the seminar!

The last phase in the ship’s life-cycle? The Swedish sailing navy as cultural heritage in museums 1945–2020.

Andreas Linderoth, National Maritime and Transport Museums
Museums are places where history might be formed, forgotten or highlighted. What do museums want their visitors remember –and forget –about the Swedish navy and its history? This subproject studies how the sailing Swedish navy has been described and presented in and around exhibitions

Historical guns – a life cycle perspective on a retrieved maritime heritage

Simon Ekström, Stockholm University
Retrieved cannons have often attracted a significant interest. They might help to identify a ship, provide knowledge of naval equipment and tactics, and be part of military collections highlighting the nations’ glorious past. Some of these cannons are the focus of this study.

Black oak, blue heritage – the material circulation of former men-of-war

Mirja Arnshav, National Maritime and Transport Museums
In Sweden, the waterlogged, dark/blackish oakwood which in English is referred to as bog oak is usually derived from old warships. What aspects pf Swedish naval history have been promoted through the salvage and reuse of this wreck wood? How has the fragmentation of the wood from the wrecks affected the awareness of the ships’ history and the assessment of the wreck sites? This subproject aims to explore the cultural history and materiality of black oak.