Vad är Sverige Snart?

Sverige Snart är en nationell plattform för etnologiskt utbildnings- och forskningssamarbete. Med rubriken Sverige Snart ringar vi in en ambition att läsa, beskriva, förstå och förklara den förändring som sker i samhället. I rubriken ligger också en undran om hur historien har format dagens situation, och vart vi är på väg. Vad väntar härnäst och vad ska vi göra för att möta det?

Vad är syftet med Sverige Snart?

I Sverige Snart tar vi oss an samtidens mest brännande samhällsfrågor, med utgångspunkt i iakttagelsen att många människor idag upplever att samhället förändras i alltför snabb takt.  Frågor som engagerar gäller välfärdsstaten som förändras, likaså migration, mångkulturalism och integrering samt utmaningar på klimat- och miljöområdet. Vad gör dessa upplevda hot med människors vardag? Vilka känslor uppstår och vad gör de med människor i dagens Sverige? Som etnologer känner vi ansvar för att läsa av vårt samhälle, att förstå och beskriva vad Sverige är i dag och vad det kan vara – snart.

Hur arbetar Sverige Snart?

Sverige Snart är ett 10-årigt program 2016-2026. För att få kunskap om temana samarbetar etnologer från olika lärosäten inom Sverige Snart runt forskning och utbildning. I programmet dockar relevant forskning in, och aktuell och kommande forskning planeras och stöds av plattformen. Etnologerna i nätverket träffas för gemensamma fältarbeten, konferenser och möten. Nätverket främjar också samarbeten och utveckling av forskning genom kontakt mellan deltagarna.

Organisation

I nätverket ingår etnologer som arbetar med teman och frågor relaterade till plattformens teman. Organisationsgruppen består av Ella Johansson och Oscar Pripp från Uppsala universitet, Thomas O’Dell och Lynn Åkesson från Lund universitet, Maria Zackariasson från Södertörns högskola samt Lena Gerholm och Magnus Öhlander från Stockholm universitet.

För mer information kontakta assistent Ida Hughes Tidlund, sverigesnart@erg.su.se.