Den ontologiska kontroversen om könsskillnader – en vetenskapsstudie om evolutionsbiologi 1982-2018

I offentliga debatter används ofta biologi för att slå fast fundamentala könsskillnader. Samtidigt är evolutionsbiologer oense om könsskillnader och deras orsaker. Projektet syftar till att undersöka hur och varför denna kontrovers har uppstått. De senaste decennierna har den biologiska forskningen visat på en omfattande variation i kön och "könsroller" bland djur. I kölvattnet av dessa upptäckter har synen på honor och hanar förändrats. Men tolkningarna av denna variabilitet skiljer sig åt, vissa biologer anser att könen är fundamentalt olika och betonar storleksskillnader mellan ägg och spermier som grund för hanliga och honliga mönster, andra biologer framhåller variation i könsmönster på grund av miljö och sociala faktorer, alltså dynamiken i könsskillnaderna. Hur och varför varierar forskarnas förståelse av könsskillnader?

I detta treåriga projekt ska jag använda en kombination av narrativanalys och metoder från kontroversstudier för att analysera vetenskapliga publikationer, debatter och intervjuer. Analysen kommer att undersöka explicita och underförstådda antaganden om könsskillnader och granska kontroversen i ett vidare socialt och vetenskapligt sammanhang. Projektet kommer att belysa samspelet mellan samhället och den vetenskapliga processen i evolutionsbiologisk forskning om kön i en central outforskad kontrovers och därigenom bidra till den internationella forskningsfronten inom feministiska vetenskapsstudier.