Om projektet

Bunker
Foto: Pixabay

Samtida nynationalistiska strömningar, populism och ökande migration aktualiserar frågor om tillhörighet, nationsgränser och medborgarskap. Europa präglas därtill av starkare geopolitiska spänningar och höjd försvarsberedskap i vad som har kallats ett nytt kallt krig. Frågor om nationell identitet ställs nu på sin spets. Vilka är vi, vilken historia delar vi och vilka värderingar ska vi skydda? I denna politiska situation får konstruktioner av nationella kulturarv och kollektiva minnen av krig och konflikt en stark laddning.

I det här projektet undersöks senare års initiativ att bevara minnet av kalla kriget i Sverige. Det övergripande syftet är att undersöka hur nationell tillhörighet, medborgarskap och genus förhandlas när minnen av geopolitiska hot och rädsla etableras som kulturarv. Projektet utgår från fältarbeten på militära kulturarvsplatser som inkluderar offentliga muséer, turistanläggningar och informella bruk av övergivna militära inrättningar. Två forskningsfält, kritiska kulturarvsstudier och feministiska internationella relationer, kombineras. Kunskapsbidraget rör hur ett ”mörkt” kulturarv etableras och kommersialiseras i en nationell kontext präglad av fredssträvanden och konfliktlösning. Med utgångspunkt i att kvinnors erfarenheter ofta utelämnats i militära historieskrivningar, analyserar detta projekt vilken roll genus spelar i ett militärt kulturarvsskapande. Forskningen ger även kunskap om hur svensk nationell självförståelse länkas till militären.