Malin Ah-King
Malin Ah-King

Hur mycket pengar rör det sig om?

Anslaget är på 2,040,000 kronor för 3 år. Projektet kommer att pågå 2017-2019.

Hur skulle du kort beskriva ditt forskningsprojekt?

Jag ska undersöka hur det gick till när forskarsamhället skiftade syn på honors betydelse i evolutionsbiologin mellan 1980 och 2000. Projektet syftar till att förstå det historiska förloppet, den sociala dynamiken och de epistemologiska normer som producerade detta skifte.

I projektet kommer jag att använda metoder som utvecklats i vetenskapssociologi för att analysera vetenskapliga publikationer, vetenskapliga diskussioner och intervjumaterial. Mina teoretiska utgångspunkter är feministiska vetenskapsstudier, vetenskapssociologi, vetenskapsfilosofi, evolutionsbiologi och genusforskning.

Varför är denna studie viktig?

Detta är ett tvärvetenskapligt projekt som sträcker sig över både naturvetenskap och humaniora, och fyller en kunskapslucka genom att belysa samspelet mellan samhället och den vetenskapliga processen vid ett hittills outforskat centralt skifte i synen på honor i naturvetenskapen. Det är särskilt viktigt eftersom evolutionsbiologiska påståenden för närvarande stiger i popularitet och därför påverkar vår syn på kön/genus och sexualitet.