Ämnesbeskrivning: Religionshistoria vid Stockholms universitet är ett ämne som betonar det humanistiska och jämförande studiet av religion. Religion betraktas som ett historiskt och föränderligt fenomen förankrat i sin tids kultur och samhälle.

Arbetsuppgifter: Arbetet består huvudsakligen av undervisning i religionshistoria på grund- och avancerad nivå med särskilt ansvar för undervisning om Syd- och Ostasiens religioner. I arbetsuppgifterna ingår även administration och initiering av forskningsprojekt. Den sökande förväntas att aktivt verka för att bidra till extern finansiering av forskningen vid institutionen.

Behörighetskrav: Behörig att anställas som universitetslektor i religionshistoria är den som har avlagt doktorsexamen eller har motsvarande vetenskaplig kompetens samt har visat pedagogisk skicklighet.

Den vetenskapliga skickligheten ska ha visats genom djup förtrogenhet, förvärvad genom egen forskning, med någon religiös tradition med ursprung i Sydasien (gärna hinduism eller buddhism). Den pedagogiska skickligheten ska ha visats genom undervisning såväl på grundnivå som på avancerad nivå. Skickligheten ska vara väl dokumenterad på ett sätt som gör det möjligt att bedöma kvaliteten i såväl den pedagogiska som den vetenskapliga verksamheten.
Den sökande skall ha såväl förmåga att samarbeta som den förmåga och lämplighet i övrigt som behövs för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Bedömningsgrunder:
Särskild och lika vikt fästs vid pedagogisk och vetenskaplig skicklighet.
Särskild vikt fästs vid
• förmågan att undervisa om Syd- och Ostasiens religiösa traditioner på grund- och avancerad nivå,
• goda kunskaper i relevanta språk (t.ex. sanskrit, pali eller moderna indiska språk), samt
• erfarenhet av filologisk eller antropologisk forskning samt dokumenterat stor förtrogenhet med religion som ett historiskt och föränderligt fenomen förankrat i sin tids kultur och samhälle.

Stor vikt fästs vid
• att framgångsrikt ha planerat och erhållit anslag för forskningsprojekt från externa finansiärer,
• administrativ skicklighet,
• visad ledarförmåga,
• förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning och utvecklingsarbete, samt
• dokumenterad förmåga att samarbeta med arbetskamrater och kollegor.

Meriterande är högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng eller motsvarande kunskaper förvärvade på annat sätt. Sökande som saknar högskolepedagogisk utbildning om minst 7,5 högskolepoäng och som inte heller bedöms ha förvärvat motsvarande kunskaper på annat sätt ska genomgå sådan utbildning under de två första åren av anställningen.

Upplysningar om anställningen lämnas av prefekten, professor Barbro Blehr, tfn 08-674 79 18, e-post: prefekt@erg.su.se eller av professor Peter Jackson, tfn 08-16 33 28, e-post : peter.jackson@rel.su.se.

Frågor angående ärendets handläggning besvaras av handläggaren Kenneth Hjalmarsson, tfn 08-16 21 30, e-post: kenneth.hjalmarsson@su.se.

Fackliga företrädare är Anqi Lindblom-Ahlm (Saco-S), Lisbeth Häggberg (Fackförbundet ST) tfn 08-16 20 00 (vx), samt Gunnar Stenberg (SEKO), tfn 070-316 43 41.

Ansökan: Riktlinjer för hur ansökan skall utformas finns angivna i Mall för ansökan om anställning som lärare. Mallen och universitetets anställningsordning kan hämtas på www.su.se/nyanstallning. Den sökande ansvarar för att ansökan är komplett i enlighet med ledigkungörelse och att den är universitetet tillhanda senast sista ansökningsdag.
Observera att maximalt 10 vetenskapliga arbeten får insändas för bedömning.

För att söka denna anställning ber vi dig att använda Stockholms universitets webbansökningsformulär

Ansökningsformulär för denna anställning

Välkommen med din ansökan märkt med ref. nr SU 612-2990-12 senast den 15 november 2012.

För ytterligare information se
Stockholms universitet: www.su.se
Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap: www.erg.su.se