Feministiska kulturstudier är studier av kultur som estetiska, meningsskapande, kroppsliga och materiella praktiker ur ett feministiskt perspektiv. Denna kurs behandlar feministiska kulturstudier i vid mening och är organiserad runt tre centrala teman: kropp, kultur och materialitet. Kursen tar sin utgångspunkt i fältet feminist cultural studies, dess aktivistiska bas och formering genom bland annat Birminghamskolan. Via nedslag på för feministiska kulturstudier viktiga områden som psykoanalys och feministisk etnografi, kommer kursen även inbegripa det sätt som posthumanism och nymaterialism på senare år kommit att såväl utmana som vidga den feministiska kulturforskningen genom fördjupade diskussioner om kropp och materialitet. Om kroppen inom kulturforskning och kulturteori ofta varit text, diskurs, eller tecken, där representationens och gestaltningens politik varit den mest centrala politiska frågan, närmar sig diskussionen om posthumanism och nymaterialism frågor om kropp och kultur på delvis andra premisser (genom att utmana dualismer som kultur/natur och människa/maskin).

Kursen använder sig av såväl affirmativa som kritiska läsningar av kurslitteraturen, ett samtidigt omfamnande och kritiskt granskande. Precis som textorienterande kulturstudier skärskådas ställs också frågor som: Vad är det som antas vara ”nytt” inom till exempel nymaterialismen? Försvinner något väsentligt för kulturstudiefältet i ett perspektivskifte från kultur till natur?

Plats: Genusvetenskap vid Stockholms universitet och Södertörns högskola.

Schema: Kursen ges på halvfart under den senare halvan av höstterminen 2014. Samtliga
kurstillfällen ligger på måndag eftermiddag:

3/11 kl. 13-16, Stockholms universitet: tema – kultur och mening
18/11 (OBS en tisdag!) kl. 13-16, Stockholms universitet: tema – identitet
24/11 kl. 13-16, Stockholms universitet: tema – subjekt och subjektivitet
1/12 kl. 13-16, Södertörns högskola: tema – kropp och femininitet
8/12 kl. 13-16, Södertörns högskola: tema – natur och materialitet
15/12 kl. 13-16, Södertörns högskola: tema – tingens politik
12/1 2015, kl. 13-16 (minikonferens)

Sista dag för inlämning av examinerande paper är fredagen den 16/1, 2015.

Examination: Kursen examineras genom a) aktivt seminariedeltagande och muntliga presentationer b) löpande mindre skriftliga inlämningar c) en avslutande skriftlig inlämning.

Språk: Undervisningsspråket kommer att vara svenska. All kurslitteratur är på engelska. De skriftliga inlämningarna kan vara på antingen engelska eller svenska (alternativt skandinaviska).

Behörighetskrav: Antagen till forskarutbildning

Kursansvariga: Hillevi Ganetz och Jenny Sundén

Undervisande lärare: Hillevi Ganetz, Jenny Sundén och Ulrika Dahl

För information om kursen, kontakta kursansvariga lärare: hillevi.ganetz@gender.su.se och jenny.sunden@sh.se.