Reklambild för Hoover dammsugare.
Reklambild för Hoover dammsugare.
Hansa Fotos arkiv / Tekniska museet.

Tidsdimensionen är grundläggande för mänsklig verksamhet och central i genusvetenskaplig och feministisk forskning. Feministisk kunskap tar avstamp i samtiden, är orienterad mot framtiden och förhåller sig kritiskt till det förgångna. Det historiska perspektivet har haft en central roll i det övergripande feministiska kunskapsprojektet, som ett sätt att dekonstruera kategoriseringar, identiteter och försanthållanden. Samtidigt tolkas och används tidsdimensionen på olika sätt beroende på forskningsinriktning, disciplintillhörighet, samt (genus)teoretiska utgångspunkter.

Kursen har som ambition att föra samman skilda kunskapstraditioner och att föra tvärvetenskapliga och maktkritiska samtal om tid, historia och förändring. Kurser ger möjlighet för doktorander med olika disciplintillhörigheter att reflektera över tidsdimensionens och det historiska perspektivets betydelse för det egna forskningsprojektet. Kursen kommer också göra studiebesök och diskutera hur tid och historia kan presenteras och användas i samtida sammanhang. Bland an kommer följande frågor att behandlas:

  • Vad menas med ”tid” inom olika discipliner och hur används historia av olika forskare? Vad innebär ett genusperspektiv på tid?
  • På vilka sätt kan ett genusperspektiv kombineras med ett tids- eller förändringsperspektiv?
  • Vad gör ”tid” för och med genusanalysen?

Efter en inledning med diskussion av den internationella teoretiska debatten kring tidsdimensionen fokuserar kursen på hur tidsperspektivet kommer till användning i nyare empirisk genusforskning inom humaniora och samhällsvetenskap. Kursdeltagarnas examinationsuppgifter ligger till grund för en avslutande minikonferens på temat genus och tid.

Kursperiod: Kursen ges på halvfart höstterminen 2017, med sex träffar varannan torsdag perioden 21/9-30/11. Preliminärt SCHEMA .

Examination: Kursen examineras genom a) aktivt seminariedeltagande och muntliga presentationer, b) löpande mindre skriftliga inlämningar och c) en avslutande uppsats.

Behörighet: Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet eller annat lärosäte.

Språk: Undervisningsspråket kommer att vara svenska. Kurslitteraturen är på såväl svenska/skandinaviska som engelska. De skriftliga inlämningarna kan vara på antingen svenska/skandinaviska eller engelska.

Ansvarig institution, kursansvarig lärare, undervisande lärare: Kursen ges av Genusakademin vid Stockholms universitet. Kursansvarig är Helena Bergman (Historia, SU). helena.bergman@historia.su.se Övriga lärare på kursen är Maria Bäckman (Etnologi, SU); Kristina Fjelkestam (Genusvetenskap, SU); Tove Pettersson (Kriminologi, SU); Marie Steinrud (Etnologi, SU) & Yvonne Svanström (Ekonomisk historia, SU).

Anmälan till (OBS ny kontaktperson): Sigrun Helmfrid sigrun.helmfrid@erg.su.se senast 29 maj.