Genusakademin: Förändring i feministisk teori och empiri, 7,5 hp (halvfart)

Feministisk teori bygger på en mängd föreställningar och idéer om förändring. Även om förändringstemat inte är explicit, finns det alltid närvarande, teoretiskt såväl som politiskt. På en grundläggande nivå är det en fråga om ontologi, idén om könen som sociala konstruktioner, föränderliga över tid och mellan skilda sociala och politiska kontexter. Men det handlar också om en normativ grundtanke - en vilja till förändring av ojämlika könsrelationer och begränsande könsidentiteter.

Syftet med kursen är att undersöka: Vad menas med förändring i ett feministiskt perspektiv? Vad är det som skall förändras, och hur kan vi veta att något har förändrats? Hur ska vi förstå stabilitet? Hur framstår frågan om förändring utifrån olika feministiska teoretiska perspektiv?

Dessa frågor hanteras i relation till olika teman och problem som varit och är centrala i den samtida genusteoretiska forskningen. Tanken är fånga in olika nivåer där analys av förändring och stabilitet kan göras. Så rör sig kursen från diskussioner av kropp, familj och känslor till analyser av kunskapsproduktion, ekonomi och stat/offentlig politik, såväl nationellt som globalt.

Internationell teoretisk debatt och nyare empirisk forskning kring dessa teman utgör kursens ena pelare. Den andra pelaren består av svenska avhandlingar som tar sig an samma tematiker. På så sätt ges tillfälle att reflektera över hur den internationella diskussionen kan se ut, omsatt till (empirisk) konkret forskning.

Som en gemensam referensram, och som ett återkommande tolkningsmaterial, finns även skönlitterära inslag i litteraturen. Dessa är tänkta att gestalta, spegla och diskutera centrala teman i kursen, och kan också fungera som ett slags ”empiri” som teorierna kan relateras till.

Kursdatum

25/3 kl. 10–11
1/4 kl. 9-12
15/4 kl. 9-12
29/4 kl. 9–12
8/5 kl. 13-16
20/5 kl. 9-12
2/6 kl. 9-12

Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildningen. I mån av plats är kursen även öppen för masterstudenter.

Kursansvarig

Maria Wendt, 08-16 26 31, maria.wendt@statsvet.su.se

Undervisande lärare

Maria Wendt, med gästföreläsare Renita Sörensdotter och Helena Tinnerholm Ljungberg.

Anmälan

Mejlas till Kristina Löfstedt, kristina.lofstedt@erg.su.se. Sista anmälningsdag: 11 mars 2014. Högst 12 deltagare antas.

Sista anmälningsdag: 11 mars 2014.