Feministisk teori bygger på en mängd föreställningar om förändring. Även om förändringstemat inte är explicit, finns det alltid närvarande, teoretiskt såväl som politiskt. På en grundläggande nivå är det en fråga om ontologi: idén om könen som sociala konstruktioner, föränderliga över tid och mellan skilda sociala och politiska kontexter. Men det handlar också om en normativ utgångspunkt i feministisk forskning: en vilja till förändring av ojämlika könsrelationer och begränsande könsidentiteter.

Syftet med kursen är att undersöka: Vad menas egentligen med förändring i ett feministiskt perspektiv? Vad är det som skall förändras, och hur kan vi veta att något i grunden har förändrats? Hur ska vi förstå stabilitet? Hur framstår frågan om förändring utifrån olika feministiska teoretiska perspektiv?

Dessa frågor hanteras i relation till olika teman/problem som varit och är centrala i den samtida genusteoretiska forskningen. Tanken är fånga in olika nivåer där analys av förändring och stabilitet kan göras. Så rör sig kursen från diskussioner av kropp, känslor och familj till analyser av ekonomi, arbete och stat/offentlig politik, såväl nationellt som globalt.

Internationell teoretisk debatt och nyare empirisk forskning kring dessa teman utgör kursens ena pelare. Den andra pelaren består av avhandlingar från svenska universitet som tar sig an samma tematiker. På så sätt ges tillfälle att reflektera över hur den internationella debatten kan se ut, omsatt till (empirisk) konkret forskning. På kurslistan finns även skönlitterära inslag där några av kursens centrala frågeställningar gestaltas, och som fungerar som ett slags ”empiri” som teorierna kan relateras till.

Kursperiod

14 mars – 14 juni 2016. Seminariedatum: 14/3, 23/3, 6/4, 20/4, 4/5, 16/5, 26/5 samt 14/6 (valfritt).

Behörighetskrav

Antagen till forskarutbildning.  I mån av plats kan även masterstudenter antas.

Kursansvarig

Maria Wendt, maria.wendt@statsvet.su.se.

Övriga seminarielärare

Renita Sörensdotter, Helena Tinnerholm Ljungberg.

Anmälan senast 1 mars 2016 till erik.ostling@erg.su.se. Se anmälningsblankett under bifogade filer nedan.