Foto: Pixabay
Foto: Pixabay

Kursbeskrivning

Kursen syftar till att ge en översikt över forskning om män och maskulinitet. Centralt för kursen är att synliggöra och problematisera hur olika teoretiska perspektiv kan användas för att studera män och/eller maskulinitet, och vilka olika möjligheter och problem de medför. Kursen behandlar dels inflytelserika perspektiv inom maskulinitetsforskning i en snävare bemärkelse, dels de utmaningar för forskning om män och maskulinitet som aktualiseras av en bredare feministisk teoridiskussion om queerteori, intersektionalitet och affekt. Utöver föreläsningar och seminarier innehåller kursen ett panelsamtal med forskare från olika ämnen som skrivit om män och maskulinitet ur olika perspektiv, samt möjlighet till fördjupning utifrån doktorandernas egna forskningsintressen.

Kursperiod

Kursstart är den 4 april 2018. Övriga undervisningsdatum: 18 april, 2 maj, 16 maj samt 23 maj.

Behörighet

Behörig är den som är antagen till utbildning på forskarnivå vid Stockholms universitet eller annat lärosäte.

Språk

Undervisningsspråket kommer att vara svenska. Kurslitteraturen är på såväl svenska/skandinaviska som engelska. De skriftliga inlämningarna kan vara på antingen svenska/skandinaviska eller engelska.

Kalle Berggren
Kalle Berggren

Övrig kursinformation

Kursen är på 7,5 hp och går på halvfart. Kursansvarig lärare är Kalle Berggren (kalle.berggren@gender.su.se).

Anmälan

Via mejl senast den 15 mars till Galina.Ananieva@erg.su.se. Ange institutionstillhörighet och avhandlingsämne.

Genusakademins forskarskola är öppen för alla doktorander med genusinriktning vid Stockholms Universitet. Forskarskolan ger regelbundet poänggivande forskarkurser inom olika genusteoretiska områden. I mån av plats antas även doktorander antagna vid annan högskola.