Arbetsmiljö och lika villkor

Arbetsmiljö och lika villkor

Stockholms universitet ska präglas av en säker, utvecklande och hållbar arbetsmiljö. Alla anställda och studenter ska behandlas likvärdigt och på ett respektfullt sätt.

Lika villkor är ett samlingsbegrepp för att främja lika rättigheter och möjligheter för alla anställda och studenter oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.

Stockholms universitet accepterar inte diskriminering eller trakasserier som har samband med någon av ovanstående diskrimineringsgrunder, eller sexuella trakasserier.

Mer information om arbetsmiljö och lika villkor:

RALV-ERG

Vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap finns sedan oktober 2019 ett lokalt Råd för arbetsmiljö och lika villkor (RALV-ERG). RALV-ERG är rådgivande till prefekten i frågor som rör jämlikhet, jämställdhet och likabehandling, och verkar för en god och inkluderande arbetsmiljö.

Institutionens RALV består av följande ledamöter:

  • Magnus Öhlander, ordförande och arbetsgivarrepresentant
  • Betina Loza Fernandez, vice ordförande och representant för T/A-personal
  • Balbir Dhuper, representant för T/A-personal och skyddsombud
  • Emilia Vendin, representant för T/A-personal och miljö
  • Pia Karlsson Minganti, representant för lärare/forskare och jämställdhet, jämlikhet och lika villkor
  • Vanja Hermele, doktorandrepresentant
  • Erik Karlström, studeranderepresentant

För institutionens arbetsmiljö- och jämställdhetsplaner, kontakta RALV-ERG.

Trakasserier och kränkande särbehandling

Handlingar som påverkar en enskild negativt, gör att hen kan hamna utanför gemenskapen på institutionen/enheten eller får sina möjligheter att göra ett bra arbete försvårade, kan vara trakasserier enligt diskrimineringslagen eller kränkande särbehandling/mobbning.

Skyddsombud

Skyddsombudet är arbetstagarnas valda ombud i arbetsmiljöfrågor.

Kontaktuppgifter:

Balbir Dhuper, tel 08-120 766 58
Erik Östling, tel 08-16 33 33

skyddsombud@erg.su.se

Om något händer - viktiga nummer vid akut händelse och kris