Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot någon enskild person, men som inte är av sexuell natur eller har samband med någon diskrimineringsgrund, kan vara kränkande särbehandling/mobbning.

Det är den som upplever sig utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande, men ibland måste den personen klargöra att beteendet är ovälkommet eller att det upplevs som kränkande.

Om en anställd eller student upplever sig utsatt för något av det ovanstående ska omständigheterna utredas och det ska vidtas åtgärder så att kränkningar upphör omedelbart.

Handlingsplan för hantering av trakasserier

Om någon agerar mot dig på ett sätt som du uppfattar som trakasserande, gör anteckningar om vad som hände, när och var, och tala om saken med någon du känner förtroende för (t ex arbetskamrat, studierektor, närmaste chef, prefekt, skyddsombud). Om en chef vid institutionen får kännedom om att en anställd upplever sig utsatt för trakasserier ska en utredning genomföras. (Se nedan). Om du vill söka stöd eller diskutera det som har hänt innan du vet om du vill starta en utredning, börja med att kontakta institutionens skyddsombud, som har tystnadsplikt.

Utredning och uppföljning

Om en chef vid institutionen får kännedom om att en anställd upplever sig utsatt för trakasserier kontaktas Personalavdelningen. Personalavdelningen genomför en utredning genom att samtala med berörda personer för att ta reda på vad som hänt. Ärendet ska behandlas konfidentiellt och snabbt. Konstateras det att trakasserier har förekommit ska institutionen omedelbart vidta åtgärder så att trakasserierna upphör.