Foto: Niklas Björling

Vilken betydelse har etik i vår gemensamma vardag på institutionen? Är det en fråga om kommunikation – hur vi talar till, med och om varandra? Eller handlar det om verksamhetens innehåll – vad vi studerar, forskar på och arkiverar? Eller är det kanske en fråga om tillgänglighet – hur vi lägger upp våra utbildningar och övriga verksamhet?

Under halvdagen kommer samtliga medarbetare och studenter vid ERG ges möjlighet att reflektera över och samtala kring alla dessa aspekter av etik. Vi utgår från våra egna, konkreta erfarenheter från klass- och arbetsrum på institutionen och alla kan bidra med frågor, tankar, idéer och exempel på etiska dilemman.

Varmt välkomna till en halvdag med fokus på vardagsetik i studie- och arbetsliv!

Program

13.00-14.20 Tankeväckande iscensättningar av etiska dilemman ur ERG:s vardag
14.20-14.40 Förfriskningar med mingel
14.40-16.00 Panelsamtal med representanter från ERG:s olika delar

ERG:s pilotprojekt innebär gemensamma halvdagar en gång per termin för medarbetare och studenter och har möjliggjorts genom ekonomiskt bidrag från Humanistiska fakulteten. Programmet har tagits fram av en arbetsgrupp bestående av Lisa Raeder, Sofia Holmdahl, Ina Hallström, Erik Östling, Evelina Thåqvist, Olof Sundqvist och Annika Olsson.