2019

Dankić, Andrea. 2019. Att göra hiphop. En studie av musikpraktiker och sociala positioner. Malmö: Universus Academic Press. 

Nystrand von Unge, Elin. 2019. Samla samtid: Insamlingspraktiker och temporalitet på kulturhistoriska museer i Sverige. Stockholm: Vulkan.

2018

Lundquist, Elin. 2018. Flyktiga möten: Fågelskådning, epistemisk gemenskap och icke-mänsklig karisma. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

2017

Zetterström Geschwind, Britta. 2017. Publika museirum. Materialiseringar av demokratiska ideal på Statens Historiska Museum 1943-2013. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Jansson, Hanna. 2017. Drömmen om äventyret. Långfärdsseglares reseberättelser på internet. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

2016

Gunnarsson, David. 2016. Gäst i Sverige: Sanningsregimer, villkorade själv(re)presentationer och nationell tillhörighet vid moskévisningar i Stockholm. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

2014

Ask, Jenny. 2014. Lyssna till ditt hjärta. Muslimska moderskap och modrandets villkor i Sverige. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

Lundell, Erika. 2014. Förkroppsligad fiktion och fiktionaliserade kroppar. Levande rollspel i Östersjöregionen. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 9

Wollin Elhouar, Elisabeth. 2014. Tillhör vi Sveriges framtid? : En etnologisk studie av vardag och hållbarhet i norrländsk glesbygd. Stockholm: Stockholms universitet, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

2013

Feldmann Eellend, Beate. 2013. Visionära planer och vardagliga praktiker. Postmilitära landskap i Östersjöområdet. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 7, Södertörn Doctoral Dissertations 78.

Fröhlig, Florence. 2013. Painful legacy of World War II: Nazi forced enlistment. Alsatian/Mosellan Prisoners of War and the Soviet Prison Camp of Tambov. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis.  Stockholm studies in ethnology 8, Södertörn Doctoral Dissertations 83.

2012

Göransson, Michelle. 2012. Materialiserade sexualiteter: Om hur normer framträder, förhandlas och ges hållbarhet. Göteborg: Makadam förlag.

Nagel, Erik. 2012. I dialog med muntliga och skriftliga berättartraditioner: En undersökning av svenska sjömäns levnadsberättelser. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 6.

Ramberg, Klas. 2012. Konstruktionen av framtidens stad. Arkitekttävlingar om bostäder och stadsdelar i Sverige 1989-2003. Stockholm: Hemmavid förlag.

2011

Gerber, Sofi. 2011. Öst är Väst men Väst är bäst. Östtysk identitetsformering i det förenade Tyskland. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 5, Södertörn Doctoral Dissertations 54.

2010

Frihammar, Mattias. 2010. Ur svenska hjärtans djup. Reproduktion av samtida monarki. Stockholm: Carlssons.

León Rosales, René. 2010. Vid framtidens hitersta gräns: Om maskulina elevpositioner i en multietnisk skola. Södertörn Doctoral Dissertations. Tumba: Mångkulturellt Centrum 43.

Högström, Karin. 2010. Orientalisk dans i Stockholm. Femininiteter, möjligheter och begränsningar. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 4.

2009

Kanematsu, Makiko. 2009. Saga och verklighet: Barnboksproduktion i det postsovjetiska Lettland. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 3. Södertörn Doctoral Dissertations 38.

Hörnfeldt, Helena. 2009. Prima barn, helt u.a. Normalisering och utvecklingstänkande i svensk barnhälsovård 1923-2007. Göteborg: Makadam.

2008

Karlsson, Eva. 2008. Livet nära döden. Situationer, status och social solidaritet vid vård i livets slutskede. Tumba: Mångkulturellt centrum.

Larsson, Marianne. 2008. Uniformella förhandlingar: Hierarkier och genusrelationer i Postens kläder 1636-2008. Stockholm: Nordiska museets förlag. Nordiska museets handlingar 134.

2007

Farahani, Fataneh. 2007. Diasporic Narratives of Sexuality: Identity Formation among Iranian-Swedish Women. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 2.

Garberding, Petra. 2007. Musik och politik i skuggan av nazismen. Kurt Atterberg och de svensk-tyska musikrelationerna. Stockholm: Sekel bokförlag. Södertörn Doctoral Dissertations 19. 2007.

Hyltén-Cavallius, Charlotte. 2007. Traditionens estetik: Spelet mellan inhemsk och internationell hemslöjd. Stockholm: Carlssons.

Karlsson Minganti, Pia. 2007. Muslima: Islamisk väckelse och unga kvinnors förhandlingar om genus i det samtida Sverige. Stockholm: Carlssons.

Svensson, Ingeborg. 2007. Liket i garderoben: En studie av sexualitet, livsstil och begravning. Stockholm: Normal förlag.

2006

Ers, Agnes. 2006. I mänsklighetens namn: En etnologisk studie av ett svenskt biståndsprojekt i Rumänien. Hedemora: Gidlunds förlag. Södertörn Doctoral Dissertations 9.

Lindelöf, Karin S. 2006. Om vi nu ska bli som Europa. Könsskapande och normalitet bland unga kvinnor i transitionens Polen. Göteborg: Makadam förlag. Södertörn Doctoral Dissertations 6.

Nilsson, Angela. 2006. Gränsvakter. Tankestilar och sortering vid rekrytering av personal i sex kommuner. Stockholms universitet: Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusstudier. Ceifopublikation 94.

Turtinen, Jan. 2006. Världsarvets villkor. Intressen, förhandlingar och bruk i internationell politik. Stockholm: Acta Universitatis Stockholmiensis. Stockholm Studies in Ethnology 1.

2005

Hyltén-Cavallius, Sverker. 2005. Minnets spelrum. Om musik och pensionärskap. Hedemora: Gidlunds förlag.

Perlinge, Anders. 2005. Sockenbankirerna. Kreditrelationer och tidig bankverksamhet. Vånga socken i Skåne 1840-1900. Stockholm: Nordiska museets förlag. Nordiska museets handlingar 130.

2004

Silvén, Eva. 2004. Bekänna färg. Modernitet, maskulinitet, professionalitet. Stockholm: Nordiska museets förlag. Nordiska museets handlingar 129.

2003

Bäckman, Maria. 2003. Kön och känsla. Samlevnadsundervisning och ungdomars tankar om sexualitet. Göteborg: Makadam förlag.

Fundberg, Jesper. 2003. Kom igen, gubbar! Om pojkfotboll och maskuliniteter. Stockholm: Carlsson.

Gradén, Lizette. 2003. On parade. Making Heritage in Lindsborg, Kansas. Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis. Studia multiethnica Upsaliensia 15.

Hertzberg, Fredrik. 2003. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet. Hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. Arbetsliv i omvandling; 2003:7.

Runfors, Ann. 2003. Mångfald, motsägelser och marginaliseringar. En studie av hur invandrarskap formas i skolan. Stockholm: Prisma.

2002

Ekström, Simon. 2002. Trovärdighet och ovärdighet. Rättsapparatens hanterande av kvinnors anmälan av våldtäktsbrott Stockholm 1946-1950. Hedemora: Gidlunds förlag.

Gustafsson, Lotten. 2002. Den förtrollade zonen. Lekar med tid, rum och identitet under Medeltidsveckan på Gotland. Nora: Bokförlaget Nya Doxa.

Nylund Skog, Susanne. 2002. Ambivalenta upplevelser och mångtydiga berättelser. En etnologisk studie av barnafödande. Stockholm: Etnologiska institutionen, Stockholms universitet.

2001

Pripp, Oscar. 2001. Företagande i minoritet. Om etnicitet, strategier och resurser bland assyrier och syrianer i Södertälje. Stockholm,Tumba: Mångkulturellt centrum.

2000

Adolfsson, Maria. 2000. Fäderneslandets kännedom. Om svenska ortsbeskrivningsprojekt och ämbetsmäns folklivsskildringar under 1700- och 1800-talet. Stockholm: Etnologiska institutionen, Stockholms universitet.

1999

Carlström, Ann Kristin. 1999. På spaning i Stockholm. En etnologisk studie av polisarbete. Stockholm: Institutet för folklivsforskning – Etnologiska institutionen, Stockholms universitet.

Engman, Jonas. 1999. Rituell process, tradition och media. Socialdemokratisk första maj i Stockholm. Stockholm: Stockholms universitet.

Kaijser, Lars. 1999. Lanthandlare. En etnologisk undersökning av en ekonomisk verksamhet. Stockholm: Institutet för folklivsforskning – Etnologiska institutionen, Stockholms universitet.

1997

Drakos, Georg. 1997. Makt över kropp och hälsa. Om leprasjukas självförståelse i dagens Grekland. Eslöv: Brutus Östlings Bokförlag Symposion

1996

Fägerborg, Eva. 1996. Miljoner och my. Kunskapssyn och tänkande på en verkstadsindustri. Stockholm: Nordiska museets förlag. Nordiska museets handlingar 120.

Nilsson, Bo.G. 1996. Folkhemmets arbetarminnen. En undersökning av de historiska och diskursiva villkoren för svenska arbetares levnadsskildringar. Stockholm: Nordiska museets förlag. Nordiska museets handlingar 121.

Öhlander, Magnus. 1996. Skör verklighet. En etnologisk studie av demensvård i gruppboende. Stockholm: Stockholms universitet. (2:a upplaga 1999. Lund: Studentlitteratur.)

1994

Blehr, Barbro. 1994. Lokala gemenskaper. En studie av en nordsvensk by på 1980-talet. Stockholm: Carlsson.

Palmenfelt,Ulf. 1994. Per Arvid Säves möten med människor och sägner. Folkloristiska aspekter på ett gotländskt arkivmaterial. Stockholm: Carlsson.

1993

Garnert, Jan. 1993. Anden i lampan. Etnologiska perspektiv på ljus och mörker. Stockholm: Carlsson förlag

1992

Ronström, Owe. 1992. Att gestalta ett ursprung. En musiketnologisk studie av dansande och musicerande bland jugoslaver i Stockholm. Stockholm: Institutet för folklivsforskning, Stockholms universitet.

1991

Laine-Sveiby, Kati.1991. Företag i kulturmöten. Tre finländska företag och deras svenska dotterbolag. En etnologisk studie. Stockholm: Etnologiska institutionen, Stockholms universitet.

Rosengren, Annette. 1991. Två barn och eget hus. Om kvinnors och mäns världar i småsamhället. En etnologisk studie. Stockholm: Carlsson förlag.

1989

Rundquist, Angela. 1989. Blått blod och liljevita händer. En etnologisk studie av aristokratiska kvinnor 1850-1900. Stockholm: Carlsson förlag

1988

Conradson, Birgitta. 1988. Kontorsfolket. En etnologisk studie av livet på kontor. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 108

Jungståhl, Herbert. 1988. Blekingefiskarna. Etnologisk studie av saltsjöfiskarna i Blekinge 1670-1985. Karlskrona: Blekinge Läns Museum.

Sjögren-de Beauchaine, Annick. 1988. The bourgeoisie in the dining-room. Meal ritual and cultural process in Parisian families of today. Stockholm : Institutet för folklivsforskning, Stockholms universitet.

1985

Bohman, Stefan. 1985. Arbetarkultur och kultiverade arbetare. En studie av arbetarrörelsens musik. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 103

Gerholm, Lena. 1985. Kulturprojekt och projektkultur. En fallstudie av en kulturpolitisk försöksverksamhet. Malmö: Liber Förlag

Topelius, Ann-Sofi. 1985. Damastduktyg och verksamheten vid Vadstena fabrik 1753-1843. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 104

1984

Björklund, Anders. 1984. Hamnens arbetare. En etnologisk undersökning av stuveriarbetet i Göteborg. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 101.

Berg, Kerstin G:son. 1984. Redare i Roslagen. Segelfartygsrederier och deras verksamhet i gamla Vätö socken. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 100.

1982

Hellspong, Mats. 1982. Boxningssporten i Sverige. En studie i idrottens kulturmiljö. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 99

1981

Ferrer Mariné, Julio. 1981. I väntan på döden. En etnologisk undersökning av åldringarnas situation på en långvårdsavdelning (1976-1977). Stockholm: Akademilitteratur.

Jansson, Sören. 1981. Förening och gemenskap. En etnologisk studie av föreningslivet i en svensk småstad: Enköping 1880-1970. Stockholm: Akademilitteratur.

Scotte, Lasse. 1981. Slutfiskat. Stockholm: Akademilitteratur.

Werner, Karla. 1981. Egen härd. Om kvinnoliv i småhusområden. Stockholm: Gidlunds förlag.

1977

Löfgren, Orvar. 1977. Fångstmän i industrisamhället. En halländsk kustbygds omvandling 1800-1970. Lund: Liber Läromedel. Skrifter utgivna av Etnologiska sällskapet i Lund 8.

Papp, David. 1977. Åländsk allmogeseglation. Med särskild hänsyn till sjöfarten på Stockholm. Sjöfarten i Lemlands socken 1800-1940. Stockholm: Rabén och Sjögren.

1976

Arnstberg, Karl-Olov. 1976. Datering av knuttimrade hus i Sverige. Stockholm: Nordiska museet.

1975

Ehn, Billy. 1975. Sötebrödet. En etnologisk skildring av jugoslaver i ett dalsländskt pappersbrukssamhälle. Stockholm: Tidens Förlag.

1974

Daun, Åke. 1974. Förortsliv. En etnologisk studie av kulturell förändring. Stockholm: Prisma.

Nyberg, Gertrud Grenander. 1974. Lanthemmens vävstolar. Studier av äldre redskap för husbehovsvävning. Stockholm: Nordiska museet. Nordiska museets handlingar 84.

1969

Weibust, Knut. 1969. Deep sea sailors. A study in maritime ethnology. Stockholm. Nordiska museets handlingar 71. (2: upplaga 1976.)

1965

Rehnberg, Mats. 1965. Ljusen på gravarna och andra ljusseder. Nya traditioner under 1900-talet. Stockholm. Nordiska museets handlingar 61.

1960

Talve, Ilmar. 1960. Bastu och torkhus i Nordeuropa. Stockholm. Nordiska museets handlingar 53.

1954

Laid, Eerik. 1952. Säden torkar. Sädesuppsättningar i Sverige 1850-1900. En etnologisk undersökning. Stockholm: LT:s förlag. Etnologiska källskrifter V.

1949

Hasslöf, Olof. 1949. Svenska västkustfiskarna. Studier i en yrkesgrupps näringsliv och sociala kultur. Göteborg: Svenska västkustfiskarnas centralförbund.

1947

Eskeröd, Albert. 1947. Årets äring. Etnologiska studier i skördens och julens tro och sed. Stockholm. Nordiska museets handlingar 26.

Nylén, Anna-Maja. 1947. Folkligt dräktskick i Västra Vingåker och Österåker. Stockholm. Nordiska museets handlingar 27. (Även utgiven i Nyköping 1947 som Sörmländska handlingar 13.)

1944

Ejdestam, Julius. 1944. Årseldarnas samband med boskapsskötsel och åkerbruk i Sverige. Uppsala. Skrifter utgivna genom Landsmåls- och folkminnesarkivet i Uppsala.

1943

Trotzig, Dag. 1943. Slagan och andra tröskredskap. En etnologisk undersökning med utgångspunkt från svenskt material. Stockholm. Nordiska museets handlingar 17.

1940

Granlund, John.1940. Träkärl i svepteknik. Stockholm. Nordiska museets handlingar 12.

1935

Berg, Gösta. 1935. Sledges and wheeled vehicles. Ethnological studies from the view-point of Sweden . Stockholm : Fritzes. Nordiska museets handlingar 4.

Svensson, Sigfrid. 1935. Skånes folkdräkter. En dräkthistorisk undersökning 1500-1900. Stockholm. Nordiska museets handlingar 3.