Ur förlagets text om boken:

 
Dialogen som idé och praktik - omslag
Dialogen som idé och praktik
 

Dialog är ett honnörsord i en politiskt-administrativ diskurs och dialog och samtal är vitt spridda företeelser i dagens arbetsliv. Det gör ”dialog” till en viktig ort för påverkan och lärande. Att undersöka hur dialoger gestaltar sig i verkligheten, granska föreställningarna bakom ”dialogen” och försöka förstå fenomenet och den påverkan det står för blir då viktigt. 

Samtidigt har dialog och dialogicitet fått påfallande stor plats i kultur och samhälle under senare delen av 1900-talet. Tänkare som Michail Bachtin, Hans-Georg Gadamer och Martin Buber har lyfts fram i ljuset och närapå blivit akademiska standardreferenser. Hos alla tre är det dialogen som utgör modell för förståelsen av människans sätt att vara i världen. Dialogen som modell och tankefigur återkommer inom pedagogisk teori, politisk teori och samhällsvetenskap samt humaniora överhuvudtaget.