Nätverkets gemensamma forskningsområde har utvecklats mot fokus på ländernas gemensamma historia av offentlig organisering och finansiering av sjukvård, omsorg och habilitering. Nätverket utgår ifrån ett välfärdsstatligt perspektiv där det idag är centralt att jämföra gemensamma drag, både nutida och historiska, mellan de nordiska länderna samt utvecklingen mot nya välfärdsmodeller.

Centralt för nätverket är de människor som bor i Norden och hur deras sjukdom, funktionshinder, hälsa och ohälsa uppträder, tolkas och hanteras utifrån den praxis välfärdsmodellerna sätter gränser för. Inom detta breda område vill vi rikta uppmärksamheten på möten mellan medicinens, omsorgens och habiliteringens praktik och människors livsvärldar. Här avses möten av olika slag, såväl direkta möten mellan patienter/brukare och professionella i vården som möten mellan olika diskurser eller tolkningsramar när det gäller hälsa och ohälsa. Inom detta problemkomplex uppmärksammas bland annat frågor om hur kropp och kroppslighet kan problematiseras, liksom hur erfarenheter av sjukdom, funktionsnedsättning samt lidande, gestaltas och tillskrivs mening av människor.

Utgångspunkten för nätverket är att denna forskning belyses ur både ett nutida och ett historiskt perspektiv med hjälp av mångvetenskapliga samhällsvetenskapliga och humanistiska angreppssätt. Syftet med nätverket är också att utveckla samverkan och kunskapsutbyten mellan akademiskt arbete och olika yrkespraktiker inom vård- omsorgs- och hälsosektorn. Nätverket stöds av FAS.

Ytterligare information: http://nnhsh.wordpress.com/