Anonyma tentor (salsskrivningar, hemskrivningar)

För alla salsskrivningar och för vissa hemskrivningar tillämpas anonym rättning, det vill säga läraren sätter betyg utan att veta vem studenten är. För dessa skrivningar är tentamensanmälan via Mitt universitet (www.mitt.su.se – Mina studier – Tentamensanmälan) obligatorisk. När du anmäler dig får du via e-post en personlig kod som du ska skriva överst på varje blad i din tentamen. Observera att ditt namn alltså inte ska stå på tentamen.

Tentamensanmälan

Du anmäler dig till tentamen via studentportalen Mina universitet. Klicka på ”Mina studier” och vidare på ”Tentamensanmälan”. Tänk på att anmälan stänger en eller ett par dagar före tentamensdatumet och att du eventuellt inte får skriva tentamen om du missat att anmäla dig. För vissa hemskrivningar krävs dock ingen anmälan.

Hemskrivningar

För hemskrivningar ser rutinerna lite olika ut och det är därför viktigt att du hör efter med kursansvarig lärare vilka instruktioner som gäller för just din delkurs. Om det meddelats att inlämningen ska ske i pappersformat i institutionens tentalåda avses den brevlåda som sitter vid hissarna på plan 6 i E-huset.

Betygssättning

Tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentamensdatum bör du kunna se ditt betyg på Mitt universitet (www.mitt.su.se - Mina studier – Studieresultat). Rättade skrivningar i pappersformat kan hämtas på plan 6 i E-huset under bestämda öppettider:

Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Omtentamen och kompletteringar

Om du tilldelats ett underkänt betyg måste du antingen göra en omtentamen eller en komplettering av din examination för att få möjlighet till ett godkänt betyg. Möjligheten till komplettering anges i kursplanen och det är upp till examinatorn att bedöma om du måste göra en helt ny tentamen eller om det räcker med att komplettera den tidigare underkända examinationen. Om komplettering är aktuell så måste du följa de anvisningar som läraren lämnat på den rättade skrivningen.

Om du fått ett godkänt betyg på din tentamen men har missat något eller några obligatoriska moment bör du snarast möjligt ta kontakt med ansvarig lärare för att få instruktioner om vad du behöver göra för att kompensera din frånvaro. Ditt betyg kommer inte att rapporteras in förrän du lämnat in ersättningsuppgifter eller på annat sätt kompenserat utelämnade åligganden.

Om du ska skriva en omtentamen i form av en hemskrivning ska du kontakta kursansvarig lärare eller studentexpeditionen för information om nästa omtentamenstillfälle. Om du ska skriva en omtenta i form av en salsskrivning anmäler du dig till en av våra uppsamlingstentamina på www.mitt.su.se – Mina studier - Tentamensanmälan. Om du inte kan anmäla dig måste du kontakta studentexpeditionen:

Studentexpeditionen vid ERG

Uppsamlingsskrivningar

Minst två gånger per termin anordnas uppsamlingsskrivningar för salstentamina i institutionens ämnen. Datum för dessa tillfällen anslås här:

Uppsamlingstentamina ERG

Webbanmälan via Mitt universitet - Mina studier – Tentamensanmälan är alltid obligatorisk. Observera att anmälan till uppsamlingsskrivningar stänger tidigare än vid ordinarie tentamenstillfällen. Anmälan är öppen från minst 4 veckor innan skrivningstillfället.