Anonyma tentor (salsskrivningar)

För alla salsskrivningar tillämpas anonym rättning, det vill säga läraren sätter betyg utan att veta vem studenten är. För dessa skrivningar är tentamensanmälan obligatorisk! 

Tentamensanmälan (salsskrivningar)

Du anmäler dig till tentamen via studentportalen Mitt universitet (mitt.su.se). Klicka på ”Mina studier” och vidare på ”Aktuell utbildning”. När du anmäler dig får du en personlig kod som du ska skriva överst på varje blad. Observera att ditt namn inte ska stå på tentamen! Tänk på att anmälan stänger ett par dagar innan tentamensdatumet och att du inte får skriva om du missat att anmäla dig.

Hemskrivningar

För hemskrivningar ser rutinerna olika ut för olika kurser och därför är det viktigt att du är observant på den information du får från kursansvarig lärare.

Betygssättning och tentamensutlämning

Tre veckor (15 arbetsdagar) efter tentamensdatum bör du kunna se ditt betyg på Mitt universitet (www.mitt.su.se - Mina studier – Studieresultat). Skrivningar som har skrivits med penna på papper kan därefter hämtas i rum E624 plan 6 i E-huset under bestämda öppettider:

Tentamensutlämning vid ERG - öppettider

Omtentamen och kompletteringar

Om du tilldelats ett underkänt betyg måste du antingen göra en omtentamen eller en komplettering för att få möjlighet till godkänt betyg. I kursplanen anges om och hur det är möjligt att komplettera en underkänd examination. Det är examinatorn som bedömer om du måste göra en helt ny tentamen eller om det räcker att komplettera den tidigare underkända examinationsuppgiften. Om komplettering är aktuell så måste du följa de anvisningar som läraren lämnat på den rättade skrivningen.

Om du har fått ett godkänt betyg på din tentamen men har missat något eller några obligatoriska moment på kursen bör du snarast ta kontakt med ansvarig lärare för att få instruktioner om vad du behöver göra för att kompensera det du missat. Ditt betyg kommer inte att rapporteras in förrän du lämnat in ersättningsuppgifter eller på annat sätt kompenserat det som saknas.

Omtentamensperioder (hemskrivningar)

Under den termin som du är registrerad på kursen kommer du att erbjudas minst ett tillfälle till omtentamen. Omtentamen annonseras ut på kursens sajt i Athena och infaller under någon av de omtentamensperioder som annonseras på ERGs hemsida. 

Uppsamlingsperioder för hemskrivningar och inlämning av restuppgifter

För att tentera en kurs från en tidigare termin måste du kontakta kursansvarig lärare eller studentexpeditionen för information om nästa omtentamenstillfälle.  

Uppsamlingsskrivningar (salstentamina)

Minst två gånger per termin anordnas uppsamlingsskrivningar för salstentamina i institutionens ämnen. Datum för dessa tillfällen anslås här:

Uppsamlingstentamina ERG

Tentamensanmälan via Mitt universitet (www.mitt.su.se - Mina studier – Aktuell utbildning) är alltid obligatorisk. Observera att anmälan till uppsamlingsskrivningar stänger tidigare än vid ordinarie tentamenstillfällen. Anmälan är öppen från minst 4 veckor innan skrivningstillfället. Om du har problem med att anmäla dig, tag i god tid kontakt med studentexpeditionen vid ERG

Kontakta studentexpeditionen vid ERG