En begäran om omprövning av betygsbeslut motiveras utförligt med hänsyn till betygskriterier eller förväntade studieresultat. Det är betyget enligt gällande betygsskala som omprövas eller rättas. Någon helt ny bedömning (av din tentamen eller prov) – i form av omrättning – görs däremot inte. För att lämna in en begäran om omprövning eller rättelse av betygsbeslut, var vänlig kontakta administrativstudierektor@erg.su.se .