Plagiat

Skriftliga uppgifter och tentamina ska formuleras självständigt med dina egna ord. Plagiat innebär att du kopierar någon annans text eller idéer utan att hänvisa till källan. Även att skriva om en text där omformuleringen är alltför begränsad räknas som plagiat. Att kopiera eller alltför begränsat formulera om ett kortare eller längre stycke utan att ange källan är förbjudet och leder till disciplinära åtgärder. Du får inte heller låta någon annan skriva dina texter åt dig.

Det är givetvis tillåtet att citera andra källor, eller tidigare egna arbeten, men såväl direkta citat som indirekta referat måste alltid vara försedda med korrekta och fullständiga referensuppgifter. 

Exempel på vad som räknas som plagiat:

  • att ordagrant eller nästan ordagrant skriva av en text och inte hänvisa till källan. Detta gäller även kortare stycken av en text, och det räcker inte att göra mindre språkliga ändringar i texten.
  • att återanvända andras text så att den framstår som din egen, exempelvis andra kurskamraters texter eller text du hittat på nätet.
  • att använda texter som översätts från ett annat språk, exempelvis engelsk kurslitteratur, utan att hänvisa till källan.
  • att återanvända text du själv skrivit tidigare utan att hänvisa till källan, så kallad självplagiering.

Så sammanfattar du och refererar till källor - se Studie- och språkverkstadens guide till hur du kan undvika plagiering genom att referera korrekt.

Fusk och otillåtet samarbete

Du får inte samarbeta med andra kring uppgifter, om det inte uttryckligen framgår av uppgiftens instruktioner. Det kallas otillåtet samarbete.

Som fusk räknas också att vid salstentor ha med dig otillbörlig information eller otillåtna hjälpmedel, till exempel mobiltelefon. Här hittar du Stockholms universitets regler för tentamensskrivningar

Textjämförelse via Urkund

Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap använder textjämförelseverktyget Urkund för samtliga examinationer av institutionens kurser. När du som student lämnar in arbeten motsvarar det ett godkännande från din sida att arbetet får köras igenom universitetets textjämförelseverktyg.

Disciplinära åtgärder

Plagiat av andras eller egna texter är otillåtet fusk och blir alltid föremål för ett disciplinärende, som kan leda till avstängning. Lärare är skyldiga att anmäla grundad misstanke om fusk och plagiat till studierektor och prefekt vid institutionen. Därefter kan ärendet anmälas till rektor vid Stockholms universitet och slutligen gå vidare till Stockholms universitets Disciplinnämnd. Läs mer här.

Enligt Stockholms universitets Riktlinjer för disciplinära åtgärder får disciplinära åtgärder vidtas mot studenter som:

  • med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid prov eller när en studieprestation annars ska bedömas,
  • stör eller hindrar undervisning, prov eller annan verksamhet inom ramen för utbildningen vid högskolan,
  • stör verksamheten vid högskolans bibliotek eller annan särskild inrättning inom högskolan eller
  • utsätter en annan student eller en arbetstagare vid högskolan för sådana trakasserier eller sexuella trakasserier som avses i 1 kap. 4 § diskrimineringslagen (2008:567).