Trakasserier är ett uppträdande som kränker någons värdighet och som har samband med någon av diskrimineringsgrunderna kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Sexuella trakasserier är ett uppträdande av sexuell natur som kränker någons värdighet.

Återkommande klandervärda eller negativt präglade handlingar som riktas mot någon enskild person, men som inte är av sexuell natur eller har samband med någon natur eller har samband med någon diskrimineringsgrund, kan vara kränkande särbehandling/mobbning.

Det är den som upplever sig utsatt för negativa handlingar som avgör vad som är kränkande, men ibland måste den personen klargöra att beteendet är ovälkommet eller att det upplevs som kränkande.

Om en anställd eller student upplever sig utsatt för något av det ovanstående ska omständigheterna utredas och det ska vidtas åtgärder så att kränkningar upphör omedelbart.

Handlingsplan för hantering av trakasserier av student

Om någon agerar mot dig på ett sätt som du uppfattar som trakasserande, gör anteckningar om vad som hände, när och var, och tala om saken med någon du känner förtroende för. Du kan vända dig till exempel till lärare, kursansvarig, studievägledare eller studierektor. Men tänk på att om en student påtalar trakasserier, så är den anställde skyldig att föra saken vidare till prefekten, och att även informera andra som har ledningsfunktioner inom den ämnesmiljö som berörs. Prefekten är i sin tur skyldig att se till att en utredning inleds. Därför, om du vill söka stöd eller diskutera det som har hänt innan du vet om du vill starta en utredning, börja med att vända dig till Studentkåren eller Studenthälsan.

Utredning och uppföljning

När misstänkt trakassering anmäls till prefekten ska hen först ha enskilda samtal med berörda parter för att fastställa vad som har hänt. Resultaten av samtalen ska dokumenteras skriftligt, helst kortfattat i punktform. Ärendet ska behandlas konfidentiellt och snabbt. Om de misstänkta trakasserierna kan omfattas av diskrimineringslagen ska Studentavdelningen informeras även i detta första stadium. Syftet med de enskilda samtalen är att få det oönskade beteendet att upphöra. Prefekten ska följa upp ärendet genom att kontakta den anmälande parten inom en bestämd tid, för att försäkra sig om att beteendet har upphört. Om så inte är fallet förs ärendet vidare till Studentavdelningen för vidare åtgärder.

Läs mer

Här hittar du mer information om trakasserier, kränkande särbehandling och jämlikhet vid Stockholms universitet.