Programbeskrivning

Under utbildningen får du läsa empiriska detaljstudier inom en mångfald av religiösa traditioner. Du får även tillägna dig avancerade kunskaper om aktuell teori- och metoddiskussion, samt relevanta vetenskapshistoriska frågeställningar. På så sätt övar du upp din förmåga att utföra en historiskt och etnografiskt förankrad analys av religionens sociala dimensioner. Du lär dig också att på ett självständigt sätt skapa en vetenskapligt nyanserad bild av estetiskt, etiskt, emotionellt och intellektuellt utmanande gestaltningar av den mänskliga tillvarons grundvalar.

Genom sin empiriska, teoretiska och metodiska bredd utgör magister-/ masterprogrammet i religionshistoria en god bas för fortsatta humanistiska och samhällsvetenskapliga studier. Det skänker även kompetens som är användbar inom förvärvsarbeten med höga krav på analytisk förmåga. Förutom att öva upp förmågan att tillägna sig, förmedla och kritiskt analysera stora mängder information, ger utbildningen även en omfattande orientering i världens etniska och religiösa mångfald. Programmet bygger således en god grund för mera riktade arbetsuppgifter inom forskning, utbildning, bistånd, media- och kommunikation, utredningsarbete, diplomati och museiverksamhet.

Programmet ger behörighet att antas till utbildning på forskarnivå i religionshistoria. För dig som vill avlägga magisterexamen omfattar det två terminers heltidsstudier, för masterexamen krävs fyra terminers heltidsstudier. Utbildningen består både av obligatoriska och valbara kurser. För magisterexamen ska minst 45 högskolepoäng (tre fjärdedelar av studietiden) avse kurser och examensarbete i religionshistoria. För masterexamen ska minst 82,5 högskolepoäng avse kurser och examensarbete i religionshistoria. Därutöver ges möjlighet till specialisering genom breddningsstudier och färdighetskurser. Utrymmet för breddningsstudier ökar alltså om du följer utbildningen i två år. Undervisning på engelska kan förekomma. Alla kurser, förutom examensarbetet, omfattar 7,5 hp och går på halvfart. Två kurser à 7,5 hp läses alltså parallellt.

Terminsupplägg magister-/masterprogrammet
Inhemska religioner i norr - studiegång inom masterprogrammet
Till programmet i utbildningskatalogen

Med reservation för eventuella ändringar.