Projektet kommer att undersöka hur kampen kring uttrycket ”genusideologi” förs och manifesterar sig i Brasilien. I studien kallas detta för ett kulturkrig som utspelar sig mellan konservativa krafter och en feministisk rörelse som strider för kvinnors och hbtq-personers rättigheter. I båda lägren finns religiösa aktörer och därför kommer projektet att titta både på genus och religion.

– Konservativa aktörer använder termen ”genusideologi” som ett nedsättande epitet för att tillskriva kampen för att stärka rättigheter som rör genus och sexualitet en politisk syn som man är emot. Det finns en diskurs där vissa talar om rättigheter medan andra kallar det ideologi, säger Lena Gemzöe, professor i genusvetenskap vid Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap.

Studien ska titta på hur begrepp som genus, genusideologi och jämställdhet används på tre olika arenor i det brasilianska samhället. Dels visuellt på offentliga platser, genom exempelvis bilder, graffiti, manifestationer och andra kulturella uttryck. Dels genom att titta på hur diskursen om genus ser ut i politiska beslut, ett område där det skett stora förändringar de senaste åren. Och slutligen hur aktivister av olika slag använder dessa begrepp.

– Genom dessa tre angreppssätt kan vi också titta på skillnader i processerna. Händer det en sak visuellt och en annan när aktivisterna pratar och agerar? Och vad står det i de politiska dokumenten?

Lena Gemzöe. Foto: Ingmarie Andersson

Brasilien, där den politiska situationen kring frågor som gäller genus och sexualitet de senaste åren blivit alltmer polariserad, används som en fallstudie, men samma utveckling syns över hela världen.

– Det är en ny politisk situation med ett förhöjt konfliktläge och processerna är väldigt snarlika världen över. Studien kommer att bidra med förståelse för hela detta globala fenomen och hur denna polarisering uppstår.

Projektet är tvärvetenskapligt och kommer att utföras av Lena Gemzöe, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, samt Thaïs Machado-Borges (huvudsökande) och Janaina Negreiros Persson från Latinamerikainstitutet. Det löper över tre år och finansieras av Vetenskapsrådet med 4,13 miljoner kronor.

– Det är särskilt roligt eftersom det är det första genusvetenskapliga samarbetet med Latinamerikainstitutet. Thaïs Machado-Borges och jag är kollegor sedan doktorandtiden i socialantropologi och har samarbetat på olika sätt genom åren men aldrig fältarbetat tillsammans. I det här projektet får vi nu tillfälle till det och tillsammans med Janaina bidra till kunskapen om de här så akut viktiga globala frågorna, berättar Lena Gemzöe.