Centrum för maritima studier
 
 

CEMAS är ett samarbete mellan Stockholms universitet och Statens maritima museer (SMM). Syftet med samarbetet är att stärka det maritima forskningsfältet genom tvärvetenskapliga samarbeten mellan historia, arkeologi och etnologi.

De organisatoriska enheter som är involverade vid Stockholms universitet är Historiska institutionen, Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, samt i någon mån även Institutionen för arkeologi och antikens kultur. CEMAS hör organisatoriskt till Historiska institutionen och har institutionsstyrelsen för Historiska institutionen som huvudman. Aktuell information om verksamheten hittar du här.

Ändamål och verksamhet

Centrum för maritima studier skall bedriva forskning och forskarutbildning av hög internationell standard. Det främjar utbyte mellan forskare inom det maritima fältet i Sverige, såväl som bygger upp kontakter och utbyten med internationell forskning. Det skall delta i kompetensuppbyggande åtgärder inom SMM, såväl i publik verksamhet (utställningar, forskar- och temadagar) vid SMM:s museer – Vasamuseet, Sjöhistoriska museet och Marinmuseum. Det skall attrahera studenter och rekrytera forskare med intressen inom det maritima fältet. Genom CEMAS skapas en attraktiv och långsiktig institutionell forskningsmiljö för maritima studier och följaktligen även nya möjligheter för att söka forskningsmedel. Centrum inledde sin verksamhet den 1 januari 2010.

Maritima studier

Maritima studier är å ena sidan ett traditionellt och välkänt forskningsfält och å andra sidan nytt och ganska osynligt. I en bred mening handlar maritima studier om alla former av interaktion mellan människan och havet. Maritima studier rymmer etablerade discipliner som maritim historia och marinarkeologi såväl som breda forskningsområden som sjörätt, fiske, navigation och liknande. Ett område som tilldragit sig mycket populärhistoriskt intresse är sjökrigshistoria och örlogsflottans historia.

Ett annat område som kommer att växa i betydelse är studier av människans påverkan på havsmiljön och studier av havet som resurs (från fiske till oljeutvinning). Men maritima studier handlar även om tekniker och föremål som människan använt för att ta sig över havet eller för att utnyttja dess resurser; de handlar om unika kunskaper rörande skeppsbyggnad och navigation. Maritima studier kan utgå från både lokala, regionala, nationella och globala perspektiv.