Fataneh Farahani. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.
Fataneh Farahani. Foto: Markus Marcetic/Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien.

Artikeln är en dialog mellan Fataneh Farahani och hennes medförfattare, Anna Lundberg.

Artikelförfattarna om texten:

"Den här artikeln bygger på ett utbyte av forskningsbaserade tankar kring temat hemhörighet, migration och kunskapsproduktion, detta med fokus på intersektioner mellan rasifiering, geografisk plats, positionering, genus och sexualitet. Syftet är att i dialog undersöka dessa teman. Frågorna vi ställer är: Hur hör (o)möjligheten att göra/uppleva hemhörighet, migration och kunskapsproduktion ihop med sociopolitiska kontexter, kulturellt kodade situationer och dess produktion av/konceptualisering av skillnad? Hur genomsyras frågor om hemhörighet, migration och kunskapsproduktion av skiftande och intersektionella makthierarkier?"