Om boken

Vi omges av djur i alla former. De sprids som lustiga berättelser på sociala medier, de förekommer som metaforer, de är leksaker och de är mat. Djur ingår också i det växande kulturvetenskapliga forskningsområde som intresserar sig för människors varierade och komplexa relationer med andra arter. I antologin Djur: Berörande möten och kulturella smärtpunkter undersöker åtta etnologer hur djur väcker känslor och engagemang. Bidragen är tydligt vinklade mot vilda djur, alltså sådana som sällan ingår i det egna hushållet eller rör sig i vår omedelbara närhet. Med utgångspunkt i pågående forskning diskuterar författarna teman som konflikter och glädjeämnen i fågelskådarvärlden, karismatiska djur i olika utställningskontexter, barns rädslor, morbida djurskämt och levande djurs rituella omvandling till ätbart kött. Texterna spänner från det innerliga, komiska och gulliga till död och existentiell utsatthet.


Medverkande författare

Redaktörer är Lars Kaijser och Simon Ekström, som även bidrar med kapitel. Övriga författare är Mattias Frihammar, Sverker Hyltén-Cavallius, Helena Hörnfeldt samt Elin Lundquist från Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap, samt Susanne Nylund Skog, Institutet för språk och folkminnen, och Michell Zethson, Konstfack.

  • Simon Ekström skriver om humrars förekomst i skämtteckningar.
  • Mattias Frihammars bidrag belyser utifrån ett vildmarksgalleri i Ockelbo frågor om etik, iscensättning, lokal identitet och dikotomin land/stad.
  • Sverker Hyltén-Cavallius bidrag handlar om hur död, dödande och massutdöende gestaltas på naturvetenskapliga museer.
  • Helena Hörnfeldt skriver om hur människors rädsla för djur är kulturellt förankrad i olika tider och sammanhang.
  • Lars Kaijser belyser de konventioner som bidrar till hur djur och natur – i detta fall hajar – framställs och gestaltas på offentliga akvarier.
  • Elin Lundquists text behandlar mötet mellan jägare och djurrättsvänner, och naturskydd kontra tradition och historia under vårmånadernas fågeljakt på Malta.
  • Susanne Nylund Skoog skriver om de kategoriseringar av djur och natur som återfinns i berättelser som skildrar människors möten med fåglar. Hon reflekterar också kring fågelskådande som en typ av samlande.
  • Michell Zethson fokuserar köttätandets praktiker, carnism, och hur relationer skapas mellan platser, djur och naturlighet.