Den som studerar etnologi får lära sig hur man med hjälp av kvalitativa metoder kan förstå människors olika sätt att leva. Tidigt i utbildningen lär sig studenterna hur man kan arbeta med olika material och metoder som intervjuer, observationer och arkivmaterial. En viktig del av arbetet som etnolog är att kunna granska texter och resonemang.

Den etnologiska forskningen studerar ofta svenska förhållanden. De teoretiska modeller som inspirerar till analys och tolkning hämtas från internationell kultur- och samhällsteori. Fokus i etnologisk forskning är människans vardag. Där kan man undersöka hur ekonomiska, politiska, och tekniska processer formar levnadsvillkoren i olika sociala och kulturella sammanhang

Den som studerar etnologi får tidigt ta del av aktuella forskningsresultat. Forskningsrapporter och aktuella avhandlingar är en del av litteraturen redan på grundnivå. De flesta som undervisar är också aktiva forskare och pågående undersökningar vävs in i undervisningen.
 

Utbildningar i etnologi


Grundnivå:

Avancerad nivå: