2020

Masteruppsatser
Ecce Equus! Egalitära hästgemenskapers erkännande av hästen som subjekt

Magisteruppsatser
Queer-spi-rituella sammanvävningar – en studie om skevande tarotpraktiker

På gatan i pandemins värld. En etnologisk studie av tio kvinnors levda erfarenhet av stadsrummet under coronapandemin

Kandidatuppsatser
Sverigebildens producent? En intervjustudie om nationalism, kulturell identitet och mångfald på Skansen

Självet i spelet. En studie om dataspelskaraktärer som del i identitetsprocesser

Under rådande omständigheter. En etnologisk studie om det offentliga rummet i Stockholms innerstad under coronautbrottet våren 2020

Kort blev kryssen, lång för dem som seglade in i evigheten. En etnologisk studie av Vasamuseets mänskliga kvarlevor

Vardagshjältar – olika innebörd i olika stadsdelar?

Trollstav, hatt och Rock & Roll. En studie om musik bildat av fandom och dess politisering

Dräkten är en del av mig. En etnologisk studie av identitetsskapande i relation till Moradräkten

HVB – en dans på slak lina. En etnologisk studie om normaliseringsprocesser i dagens sociala ungdomsvård

Att värna om Guds skapelse. En etnologisk studie om diakoners och prästers förhållningssätt till klimatkrisen

I Damernas värld. Föreställningar om femininitet i en veckotidning för damer under åren 1946, 1965 och 1984

Framställning av makt. En kvalitativ undersökning om hur maktfrågor exponeras i utställningen Sveriges Historia

”Rakt ner på spåret”. En etnologisk studie om berättande och minnesarbete om materialiteten öppna tågtoaletter i en Facebook-grupp

“Who are you being offended on behalf of?” En etnologisk studie i ståuppkomik

En lek med identiteter, känslor, och rum. En kvalitativ studie om fyra spelares syn på bordsrollspel

Damer äro portförbjudna då man misstror deras medlidsamma hjärtan. En studie av en aristokratkvinnas rörelsefrihet

Ett bröllop att minnas. En studie om det materiellas plats i återberättandet av bröllopsdagen

Kamouflering hos kvinnor. En uppsats om kamoufleringsstrategier, femininitet och heteronormativa ideal hos kvinnor med autism

Stockholms livescenkultur. En etnologisk studie av vad Stockholms mindre och mellanstora livescener betyder för aktiva besökares meningsskapande

Döden online. En etnologisk studie om hur dödsbud, sorg och minnen av de döda kommuniceras på sociala medier

Arbetslösa med akademisk utbildning. En etnologisk undersökning av erfarenheter av arbetslöshet bland personer med utländsk bakgrund och akademisk utbildning

I think we should have a group discussion about it. Konstruktioner av Sverige och svenskhet i Eurovision Song Contest

Den goda modern och mansbebisen. En etnologisk studie av unga mödrars erfarenhet av jämställdhet i familjelivet – med särskilt fokus på vardagsliv i glesbygdsmiljöer

”Jag har för länge sedan lofvat mig sjelf att aldrig blifva hvad man vanligtvis kallar ’qvinlig’” En fenomenologisk diskursstudie på brev av och mellan kvinnoälskande kvinnor runt sekelskiftet 1800-1900

Levda erfarenheter av ADHD. Om mödrars självförståelse och upplevelser av att diagnostiseras med ADHD.

Det offentliga hemmet. En etnologisk studie av den privata och offentliga uppdelningen i familjedaghem

Moraltanter och hjältinnor. En kandidatuppsats om den kvinnoseperatistiska nykterhetsföreningen Vita Bandet mellan åren 1900-1925

Med kolonialismen i kappsäcken. En kritisk kulturarvsstudie av utställningstexter på Etnografiska museet

Medelhavsmuseets egyptiska samling, 1928 - 1954. En kulturhistorisk studie av en museisamlings tillblivelse och relationen mellan dess aktörer.

Att lyssna efter känsla. En studie om radio- och podcastlyssnande, affekt och ljudrum

2019

Masteruppsatser
Veterandagen. Veteranerna och Sverige. En studie av hur veteranskap presenteras under Veterandagen

Nötkött. En etnologisk studie om individers föreställningar om hållbarhet och risk i förhållande till ett köttslag

Magisteruppsatser
”För att bereda min ålderdom en glädje”. En tonårings dagboksskrivande 1913–1918

Till sägnernas land. Revitalisering av medeltid och folklore i samtida populärkultur

Dåtiden i samtiden för framtiden. En studie av ordet kulturarv i dagstidningar under 1900-talet

Det hänger på håret! Maskulina gestaltningar i Stockholms raksalonger

Kandidatuppsatser
Stämplad som barnhusbarn. En etnologisk studie om fyra barnhusbarns livsresa år 1824–1900

Kvinnlig sorgdräkt. Dräkten och dess betydelse i bondesamhället

Gränsforskning

Ett lågmält men stenhårt uppror. Kvinnliga gemenskaper som skapas kring true crime

Konstruktionen av normativa och avvikande sexualiteter. En etnologisk studie av diskursiva framställningar

Women of the Fäbod. An Ethnological Study of the Swedish Fäbod Culture at the Turn of the 20th Century

Föreställningar om asiatiska kvinnor och män på svenska nätforum. Feministiskt postkoloniala analys er av stereotypgöranden grundade i ras och könsföreställningar

Det första hemmet. En etnologisk studie om ting, smak och identitet

Undergiven, arbetsam och flitig. En etnologisk studie av könsroller i skilsmässoansökningar från 1800-talets Stockholm

”Avskyvärda” och ”attraktiva” tatueringar i media. En studie hur tatuerade män och kvinnor skildras i nyhetsmedia mellan 1985 – 2015

Balettkroppen som medel och mål. En etnologisk studie om balettdansares förståelse av kroppens betydelse

Kvinnan med slöja. Studie av muslimska kvinnor som bär slöja

Min död angår inte mig. En studie om död och begravning i det postmoderna samhället

Ute på (hal)is. En etnologisk studie i hur femininitet skapas och iscensätts av kvinnliga konståkare.

Festival som social tillställning

Rösten bär! En etnologisk studie om kulning som samtida feministisk praktik

Militär eller husmoder? En etnologisk studie av konstruktionen av en militär kvinnlighet inom Lottakåren under beredskapsåren 1939–1945 i Sverige

Det manliga håravfallet. Maskuliniteter i nätdiskussioner om manligt håravfall

“Sköna boys” - dragkingande som motstånd och konstnärligt uttryck hos unga kvinnor

2018

Masteruppsatser
De sexuella nomaderna. En etnologisk studie av frigörelse och kontroll i skuggan av bastuklubbslagen

Magisteruppsatser
Vänta barn. Förkroppsligande, materialitet och levd graviditet

De obändiga. Formellt och informellt lärande i den svenska hästvärlden

Noden och Urban Burn. En studie av arenor för social förändring

Kandidatuppsatser
"I rummet där allt är som det ska, så är det något som inte klaffar, och det är jag". En uppsats om mellanförskap

Den emotionella kraften. En etnologisk studie i abortdiskursen

Det Reserverade Bordet. En etnologisk studie av maskuliniteter på en sunkbar

Från menageri till upplevelsepark. En studie om djuranläggningars naturliga anpassningar

Att se historien genom ett glas. Konstruerandet av storytelling på Reijmyre glasbruk

Vem kan resa till Vaxholm? En etnologisk undersökning av Stockholms pendelbåtslinjer ur ett tillgänglighetsperspektiv

Kafferep som strategi. En studie i fika som separatistiskt verktyg

Gårdarnas berättande. Hur historia formas i samspel mellan guider, föremål och platser i tre personmuseer

“Alla små geniers favoritställe”. En etnologisk studie om relationen mellan barn och materialiteter på Tekniska Museet.

Vad förflyttning gör med identiteten. Föreställningar, möjligheter och begränsningar i förflyttningens lokala kontext

Konstruktionen av gymnasieungdomar på museer. Studie av pedagogik på Historiska museet

Förortsliv i periferin. En etnologisk studie om boendes upplevelser av ombildning och förändringsprocesser i ett av miljonprogrammens bostadsområden.

Mikrobryggeriernas frammarsch. En studie om bryggerikultur

Håll dig till gänget! En etnologisk studie om utövandet av våld i det narrativa berättandet på Sverigescenen.com

Museer och Populärkultur. En etnologisk studie om fenomenet populärkultur på samtida museer

Att skapa en minnesplats. En rumslig analys av tsunamimonumentet Gravitational Ripples

En lat generation? – En studie av unga vuxnas erfarenheter av utmattning

“Jag är inte självklar” - En etnologisk studie om det levda mellanförskapet och identitetsfrågor, med utgångspunkt I Erik Lundins självbiografiska låt Suedi

En livsavgörande maskulinitet - En etnologisk studie om maskulinitet och suicidalitet på en diskussionstråd

Nudelsoppans dilemma. En etnologisk studie om upplevelserna av arbetslöshet under mitten av 1990-talet

Den trovärdiga sexualiteten. En etnologisk studie om erfarenheter av sannolikhetsbedömningen av asylsökande som uppger sexuell läggning som skyddsgrund

Icke-binära i vardagen och i rollspel. Queera karaktärer, frizoner och framträdanden

”Jag är en same som vågar vara den jag är”. En studie om normavvikande sexuell eller könsidentitet och samisk identitet

Världen och värden på dejtingappen Grindr

Framtidens Lövholmen - Rumsskapande visioner om en post-industriell miljö

Dansen med Tinder. En etnologisk studie av hur samspelet mellan människor och digital teknik utmanar normer på mobilapplikationen Tinder

Digitaliseringens översättningar. En etnologisk undersökning om det digitala arbetet på Nordiska museet

Att tala om den psykiska ohälsan. En etnologisk studie om att uttrycka sitt mående i vardagssamtal

Mångfald och rekryteringsfrågor: En etnologisk studie om HR-arbetares förhållningssätt och syn på mångfaldsarbetet i rekryteringsprocesser

I jakten på etnisk mångfald. En etnologisk studie om den svenska räddningstjänstens syn på etnisk mångfald inom arbetsplatsen

Creepypasta. Tekniken, berättandet och människan

2017

Masteruppsatser
Hus och trädgårdar i Glasberga Sjöstad. En etnologisk studie om visioner, smak och estetiska ideal

Från mentalsjukhus till bostadshus. Postinstitutionella minnesprocesser kring omvandlingen av Beckomberga

Magisteruppsatser
“När slutaren rasslar känner man att man lever”. En studie i pensionärers fotograferande

Bögen är lös! En etnologisk studie om böglore, skam och motstånd

The Back Way to Europe & everything in between. A study of Migration Culture in The Gambia

Kreativa kryphål. Om konstnärliga praktiker och alternativt identitetsskapande i Lövholmens industriområde

Politik och tillitens uttryck i Tensta. En kvalitativ studie av tillit, representation och agens i en multietnisk stadsdel

Kandidatuppsatser
En plats för att mötas. En etnologisk studie av en grupp människors engagemang i en lokal flyktingmottagning

Att göra skärgård. En studie om hur uppfattningar av skärgården som begrepp och miljö skapas samt upprätthålls

”Lättsinniga qvinnor” och ”smyg horor”. Analys av 1800-talets syn på mäns och kvinnors könsdrift och reglementering av prostituerade

Osynligt, tills det sker. En etnologisk studie om att leva med och hantera omgivningens föreställningar om epilepsi

”Jag kommer aldrig att bli en del utav Sverige, men Sverige kommer bli en del av mig”. En studie om kunskapsförmedling på SFI-visningar på två statliga museer

Att göra det Svårt. Reproduktioner av Auschwitz, Sachsenhausen och Hiroshima

En soldats tillit och misstro. Om värnpliktigas tillit till värnpliktsutbildningen mellan åren 2008-2010

Nils Dardel med queerglasögon. En studie i hur ett queer-perspektiv förändrar betydelsen av ett kulturarv

Sport, kultur och sportkultur. En etnologisk studie av relationen mellan ishockey och kultur i Leksand

Att vara sig själv och bli någon Annan. Om hur kroppar, kostym och community förhandlas inom svensk cosplay

#inteerkvinna. Ett antirasistiskt initiativ

Matchningen i labyrinten. Konstruktionen av maskulinitet och parförhållanden på två olika dejtingsajter

Att inte skämmas eller vara mallig. En etnologisk studie om adligt identitetsskapande i nutid

“Hon är värd att hjälpa” En etnologisk studie om tillit till fattigvården

Åtskilja, Återbruka, Återbörda! Kreativt återbruk av textila material

#Jakttjej. Jakt, genus och sociala medier.

“Sisterhood will save the world”. En etnologisk studie av en förening för invandrarkvinnor

Många (manliga) kockar. En studie om föreställningar om manligt och kvinnligt bland yrkesverksamma kockar

“Alltid rätt klädd”. En etnologisk studie av Leksandsdräkten idag

Ett hem för barn. En etnologisk studie av sociala förutsättningar för två barnhemsbarn i Leksand omkring 1900

Kvinnor, kroppar och urbana miljöer. Om tillgång till det offentliga rummet

Välkomna ombord! En etnologisk studie om tågvärdars arbetsvardag och varierande servicesroll

Vinylskivan: Samspel, mening och bruk. En musiketnologisk uppsats om vinylskivans agens och användning i en digitaliserad tid

“Solidaritet som grundfundament”. En studie om tillit i den autonoma vänstern

2016

Masteruppsatser
Mens och materialitet. En etnologisk studie av menstruationserfarenheter

Språk och känsla. En etnologisk studie om vardagen med andraspråk

Från mjuka värden till hårda resultat. En etnologisk studie om en ledarskapskurs

Magisteruppsatser
Slusseländet. En etnologisk studie av föreställningar kopplade till Slussen utifrån två ombyggnationer under tidsperioderna 1850-1935 samt 1990-2015

Efter döden är vi alla olika. En etnologisk studie om kungliga begravningar och makt

Facebooks betydelse för en statlig myndighet. En etnologisk studie om Facebook som redskap inom Försäkringskassan

Kandidatuppsatser
“Nu har jag förstört hennes dag också". En etnologisk studie av sorg och normativitet

Borgerlig frid. En analys av sekulära begravningar

Kaffi-Fika. En vardagsföreteelse med kulturarvsstatus?

Att vara brännmärkt bög - Materialiserat motstånd

Det iscensatta livet. En etnologisk studie om miniatyrister och deras skapande

Kulturarv - diskurs eller meningsskapande praktik? En analys av Musikverkets presentation av sina samlingar

Sherlock, Johnlock och Tuna!Lock. Sherlock-fans och spridningen av berättelser i fanfiction

Kropp och rum. En studie om större personers förhållningssätt till normer och rörelser i klädbutiker.

Konsumtion och genus. En studie om näthandel på nätbutikerna Nelly och NLY Man.

Förbjuden färg. En etnologisk studie av graffiti och konsekvenserna av dess illegala status

”Do you still have a heart?” och andra handarbeten. En etnologisk studie om ett textilt görande

Att tämja besten som sover. En etnologisk studie om hur sexuella barndomstrauman kan påverka fyra mäns sociala relationer

”Vad var det som var så roligt?”. En studie om kvinnor inom stand up- komedi

Kreativitet i rörelse. En kvalitativ studie om sex afrosvenska konstnärers förhållningssätt till diaspora och dess påverkan på deras kreativa uttryck

Berättelser om vägen till ett nytt liv. En undersökning om hur flyktingars upplevelser förs vidare med hjälp av teknik och sociala medier

Kaffet berättar vem du är. En etnologisk studie om livsstil och identitetsskapande i Stockholm

Virtuellt vs. Verklighet. En etnologisk studie av användares framställning av sig själva på Tinder.

Medborgarnas upplevelser av svenska politikers agerande i intervjusituationer. Praktik, maktteknik eller slump?

Bruket av brudkronor. Tradition, kulturarv och materiellt aktörskap

Heteronormativitet och homonationalism. En kritisk diskursanalys av Sverigedemokraternas hbtq-politik.

Barns föreställningar om hem.

Jag flyttar aldrig från Gröna linjen. En studie om identitet och plats

Inre utlänningskontroll. En etnologisk studie av svenska polisers berättelser om och erfarenheter av arbetet

2015

Masteruppsatser
Resan i runornas land under 1800-talet

Dansbandsveckan i Malung. Minne och identitetsprocesser i dansbandsmekka

Magisteruppsatser
Culture, Appropriation and the Primacy of the Political

Bilder av det förflutna. En etnologisk studie av historieundervisningens framväxt i det åländska samhället

”Bomull eller polyester? Bara det är stretchigt”. En etnologisk studie om relationer mellan kläder, genus och materialitet hos kvinnor med stora kroppar

Så hörde han ändå till det andra livet här på ön. Om plats och identitet på en ö i Stockholms skärgård

”Det kan alltid bli bättre!” En etnologisk studie om verksamhetsfilisofin Lean på en sjukhusavdelning

Kandidatuppsatser
Läktarkultur bortom rubrikerna. Ritualteoretiska perspektiv på osynliggjort supporterskap

Stockholmspolisen – Med makt i tjänst

Nya Slussen, protester och motstånd

En dansares kapital. En studie om frilansdansare i Stockholm

Skansen och allmogen. Nutida museiideal följer äldre idéer

Observatören. På vilka sätt blir danseleven påverkad av observatören i sin uppfattning av sig själv och sina prestationer?

Jungfruminnen – före detta hembiträden skildrar den yrkesverksamma tiden som hembiträde i 1920 och 1930-talens Sverige

”Vad jag ägt och förlorat! Allt.” En jämförande studie i en adelskvinnas liv som hustru och änka”

Ullebergs sinnesslöanstalt – En bortglömd historia? En etnologisk studie om en anstalt i brytningstid

Fakta och fiktion i museernas utställningar och visningar

Malmen, makten, motståndet. En studie om sociala rörelser och motstånd.

Magickort gör mer än bara spelet. En etnologisk studie om hur samlarkort från spelet Magic the Gathering samverkar med det sociala spelet

Debaser Slussen och Staden. En analys av konflikten som uppstod när rockklubben stängde

Borders of materiality, identity and performance at Skansen

Kärlek utan sexlust – funkar det? Queera perspektiv på (a)sexualitet och (o)lust

Om det materiella tvångets betydelse på Säters hospital under tidigt 1900-tal

Naturen och det goda livet i bloggen Underbaraclara

Färgstarka kvinnor. Identitetsförhandlingar hos synligt tatuerade kvinnor

En gång är ingen gång. Nyblivna föräldrars tankar om sina vanor och ovanor

Festivaler och jämställdhet. En diskursanalys av debatten om könsfördelningen på den svenska festivalscenen

Kollektivboende bland hjälparbetare. Om hur man formar sig ett hem och en tillvaro i fält

Berättande och tystnad. En lokalbefolknings gestaltningar av ett ouppklarat mord

2014

Magisteruppsats
Småstaden i storstaden. Aspuddens värden i en gentrifieringsprocess

Kandidatuppsatser
Bland älskarinnor och kärringar – en etnologisk studie av gator i Stockholm uppkallade efter kvinnor

Zorn & Larsson. En studie av hierarkier inom det kvinnliga genuset utifrån brevkorrespondens mellan Emma Zorn och Karin Larsson

Den svenska nationaldagen på Skansen. Nationalism, firande och identitet

Mer än en bostad- ett hem. Om värderingar och ideal speglade i broschyrer om småhusbygge i trädgårdsstaden 1927-1939

Mobilen och jag. En kvalitativ studie om personers relation till mobilen

Värdering och makt. Föremåls autenticitet och värderingsmännens trovärdighet, om makten att värdera föremål

Att göra borta hemma. En undersökning av gästforskares uppfattning om sitt boende i Stockholm.

Hallwylska museet. En genustolkning av Hallwylska museets visningar

Bilden av länet. En fotografisk representation

Begärda män. En etnologisk studie om meningsskapande i besöken av videoklubbar, porrbiografer och darkrooms

Den goda föräldern. En studie av diskurser och normer om vad som gör en god förälder i domslut och vårdnadstvister

Vara vintage. Livsstilskonsumtion med staden som vara

Socker, omsorg och föräldraskap. En kvalitativ studie av hur debatten om socker och hälsa påverkar föräldraskapet idag

Gamla Hagalund möter nya Hagalund. En analys av en stämplad stadsdel i Solna

Det sminkade ansiktets presentabilitet. Att sminka sig naturlig och respektabel

Retrohumor – En diskursanalys

Värdegrundens materialisering. En etnologisk studie om värdegrund som styrande instrument på en arbetsplats

Spel som spelar roll. En etnologisk studie av värde och identitet i bevarandet av dataspel på Kungliga biblioteket och Tekniska museet

Tekniken i familjevardagen. Interaktionen mellan det icke-mänskliga och det mänskliga

Det nödvändiga föreningslivet. Diskursen om medborgare och demokrati i Sverige under 2000-talet

2013

Masteruppsats
Artbestämmarna – en studie av hur seenden formas i fågelskådning

Kandidatuppsatser
”Pat är ett diagnostiskt problem”. En etnologisk studie av framställningssätt i psykiatriska patientjournaler

Skål för en pinne i brasan! Det karnevalska i tv-programmet ”Färjan”

Alla tror egentligen fast vissa tycker att de vet. Hur det upplevs att vara ung och kristen i Sverige

Mammor som inte ammar. En studie av hur icke-ammande kvinnor förhåller sig till föreställningar om den goda modern och det förväntat naturliga

KAFFE. En fråga om god smak?

“Put your Cat Clothes on”. En etnologisk studie om Rockabillykulturens identitetsskapande processer och genuskonstruktioner via kläder

Självpresentationsmedier, konsumtion och identitet. En studie i unga kvinnors och tonårstjejers identitetsskapande

”Flight of the imaginations”. En etnologisk studie av varumärkesprofilering och produktionen av smak, kvalitet och livsstil

”Downstairs”. En kulturhistorisk studie av tjänarinneberättelser

Hjälp mig, jag är somalier! En etnologisk studie av svenska dagstidningars beskrivningar av somalier 2013

Det skeva livet. En etnologisk studie om avvikelse och normalitet i berättelser om kropp, ålder, kön och sexualitet-

Hästens symboliska värde – den manliga statussymbolen som blev den unga flickans hobby

”Du kommer bli århundradets sämsta morsa”. En etnologisk studie om hur två unga kvinnor skapar en identitet som mamma och förhandlar föreställningar kring respektabilitet och ålder i sina bloggar

2012

Masteruppsatser
Kulturtanter - en studie i kvinnlig kulturkonsumtion

Insikten om konsumenten – ett nytt sätt att jobba med omvärldsanalys och varumärkesutveckling

There is no IRL only AFK – en studie om spel och vardag

The Administration of the Flesh – The Discourse of Self-Improvement and Neuroplasticity

Kandidatuppsatser
Scandal Beauties. En etnologisk studie om kvinnlig självpresentation och iscensättning i bloggen

"Barn ska vara barn". En etnologisk studie om hur föräldrar väljer att klä sina barn   

Ett litet stycke godt land. Konstitutionen av den svenska emigranten under det sena 1800-talets emigration till Amerika

Ett socialt Dream Team. En studie om manlig identitet och meningsskapande i Stockholm Konstsim Herr

Att ikläda en yrkesroll. En etnologisk studie om polisuniformer

Kärlekens symboler. En etnologisk studie av föreställningar om relationer hos nätdejtare

HT2011

Kandidatuppsatser
2987. Mellan hjälte och vårdpaket. En etnologisk studie av möjliga funktionshinderpositioner utifrån ett crip-teoretiskt perspektiv

2988. Konst för oss, konst för dem. En studie av Tensta konsthalls arbete som kulturspridare och folkbildare

2989. Berättelsen i UFO-rapporter. En etnologisk studie av berättelser om svårförklarliga fenomen.

2990. Det är värt att satsa på rätt häst. En studie om Dalahästens värde genom samlares meningsskapande verksamheter.

2991. Från salong till öppen planlösning. En studie om sällskapsrummets förändring och funktion från 1880 till idag.

2992. Det är så enkelt som mänskliga rättigheter. En etnologisk studie av frivilliga vårdgivares insatser för papperslösa.

VT 2011

Kandidatuppsatser
2986. Klädstrategier. Att vinna erkännande via sin klädsel

2985. Debatten om kvinnligt idrottande. Kvinnlig tävlingsidrott inom riksidrottsförbundet 1945-1955

2984. Hustavlans redskap. En etnologisk studie av kyrklig maktutövning i 1600-talets österhaninge

2983. Den levda smärtan. En etnologisk studie av kronisk smärta

2982. Spela för att vinna eller vinna på att spela? Fyra mäns berättelser om sina upplevelser av att spela blackjack

2981. Älvor krossar inte stora stenblock. En etnologisk studie av identitetsskapande genom virtuella spelkaraktärer

2980. Natur som kultur. En studie av utställningen på biologiska museet.

HT 2010

Kandidatuppsatser
2979. Äkta thailändsk mat i sverige? En etnologisk studie om hur thailändsk mat formas i Stockholm

2978. Tidsdokument eller kultbild? En studie av några arkivfotografiers resa från förvärv till publicering i en presentbok

2977. Förhandlingar om jämställdhet – kvinnors fria val? En studie av sju utlandsfödda kvinnors förhandlingar om den traditionella kvinnorollen och den svenska diskursen om jämställdhet.

2976. Papperslös men inte vårdlös. En etnologisk studie om rätten att ge och få vård på lika villkor

2975. Båtliv. En studie om berättelser, materialitet, tid och rum

2974. Ett rum för stadens medborgare: en studie av Björns trädgård i Stockholm och hur en park görs till en plats för integration.

2973. Där ljuset bryter in. En studie av Söderledskyrkan som arbetsplats

2972. Aldrig fast – alltid flytande. En etnologisk studie om unga vuxnas identitetsskapande i samtida Stockholm

VT 2010

Masteruppsats
2971. Romsktnet: its rise, its fall and its resurrection – a study on how two factions used the same values to argue for different ends

Magisteruppsats
2970. ’Vem är du?’ en studie om etnicitet och positionering på den svenska arbetsmarknaden

Kandidatuppsatser
2969. Folkmusikhuset och det rätta soundet. En etnologisk studie av genrekonventioner i föreningen Folkmusikhusets öppet hus-verksamhet

2968. Makten över ordet - en studie över fem punktskriftsläsares erfarenheter av tillgången på skönlitteratur

2967. Kvinnan som förövare av sexuella övergrepp. En etnologisk studie om hur kvinnan (o)erkänns för sina handlingar.

2966. Det finns mer mellan himmel och jord än man kan tro. En studie av övernaturliga upplevelser och vilken mening de fyller i fyra personers liv.

2965. Lumparhistorier och officerscitat -en studie av manliga normer i digitalt berättande

HT 2009

Magisteruppsats
2964. Vid nästa korsväg – om engagemang i en brytningstid mellan kollektiva och individuella intressen

Kandidatuppsatser
2963. ”Vi stickar inte för att vi fryser”. En etnologisk studie av moderna nostalgisk stickcaféer.

2962. Alternativa nattlandskap i stockholm. En etnologisk studie av house- och technofester som urbana sammankomstplatser

2961. Hårfint inflytande. En studie av unga män med förtroendeuppdrag och frisyren som teckenförmedlare

2960. Psykiskt lidande och identitet. En etnologisk studie av människors erfarenheter och förståelse av psykiskt lidande samt deras strategier för att må bättre

2959. ”Vad är queer för dig?” En symbolisk interaktionistisk studie av queer och identitetsskapande processer

2958. Att ligga samhället till last. Den kulturella konstruktionen av alkoholisten i 1950- och 60-talets alkoholpolitik

2957. Det nordliga rummet i det europeiska huset. En studie om hur umeå blev europeisk kulturhuvudstad 2014

VT 2009

Magisteruppsatser
2956. ”Vi har kommit så väldigt långt”. Sverigebilden som den presenteras av Sveriges ambassad i Litauen

2955. Learning habits through romani apparel. A study on how shared learning gives social meaning to the traditional apparel of romani women belonging to the kelderash, lovari and finnish kalo groups in Sweden

Kandidatuppsatser
2954. Matlagningen är hjärtat i verksamheten. Matlagning och könsroller bland dementa i dagsverksamhet

2953. En etnologisk studie av meningsskapande och debatt om ett rivningshotat q-märkt hotell

2952. ”Lära för livet”. En etnologisk studie av ”nya” lärandeformer i skolan

2951. Bland klänningar och jukeboxar. En etnologisk studie om betydelsen av föremål i människors identitetsprojekt

2950. Stigma, strategi och social identitet. En analys av prästbarns erfarenhet med utgångspunkt i stigmabegreppet

2949. Kurbitsens revitalisering. En etnologisk studie av det svenska konsumtionssamhället

HT 2008

Kandidatuppsatser
2948. Drottning Victorias vilohem – en etnologisk studie av en rofylld oas med kunglig prägel

2947. Att bo i Skrapan – en etnologisk studie om Skattehusets förändrade rum

2946. ”Att hålla samma linje hela vägen?” – en studie om hur hantverkare förhåller sig till moral i sin profession

2945. Veta bäst – etnologisk studie av arbetet på gruppbostäder för personer med utvecklingsstörning

2944. Hur låter vardagen? – en etnologisk studie om ljudets betydelse i vardagslivet

2943. Att gestalta ett hem – en studie av hur personer som bor inneboende skapar sina hem

2942. Mord i Marie Jungsteds spår – en etnologisk studie av en gotländsk temakarta

VT 2008

Magisteruppsatser
2941. Mandeér i den svenska diasporan. En etnologisk studie i hur ritualer och högtider får förändrad betydelse

2940. Polen är en kvinna. En studie om kvinnopartiets bildande i Polen

2939. Färgade förväntningar. Etnologisk studie av unga svenska afrikaners berättelser om identitet och fördomar

2938. Firman. En studie i organiserat fotbollsrelaterat våld

2937. Against - our – will. Memory and narratives of Alsatian och Mosellan men enlisted by forced in the German Army during World War II

Kandidatuppsatser
2936. ”Jag knullar bara när jag är kär!” Kön och progg: genus, heteronormativitet och världen i 70-talets progg-rörelse

2935. Det preussiska gardet. Att kommunicera antistruktur på medeltidsveckan

2934. Dieselverkstaden. Den nya tidens kulturarv?

2933. ”Your world. Your imagination”. En etnografisk studie av social interaktion i Second Life

2932. Any rom will do? The processes of implementation och recruitment in the struggle of roma inclusion

2931. Dalahästen. En analys av ett kulturarv

2930. Granberg, Talle-Maja och sexualiteten. En feministisk studie av Gunnar Granbergs Skogsrået i yngre nordisk folktradition

2929. Hur dansande män skapas. Maskulinitet, tävlan och plats

2928. Rörliga roller. En studie av heteronormativa och queera uttryck i tango

2927. Dalahästen som tradition och del i modern företagsamhet. Ett svenskt hantverk från tradition till innovation

2926. Opera meets modernity. A study of the strategies and tactics within opera´s contemporary identity

HT 2007

Magisteruppsatser
2925. Sköna vågen eller varför flyttar stockholmare till Västerås? En etnologisk undersökning av barnfamiljers anledningar till sprawl i Stockholms- och Mälardalsregionen

2924. ”Wallpaper”. The stuff that sorrounds you – om livsstil i samtiden.

2923. Kurdiska kvinnor kämpar sida vid sida männen för en kurdisk stat

Kandidatuppsatser
2922. Den själuppfyllande profetian - en postkolonial studie om svenskhetens mening

2921. Framtiden i backspegeln - en studie av bilden av invandrarna, i synnerhet invandrarkvinnorna, i en utredning om svenska för invandrare

2920. Spelar roll - kvinliga bankanställda, jurister och reklamares gestaltande av ett själv på arbetet

2919. Granna glaspärlor, fingerringar av mässing, helst med kulörta glasbitar - konsthistorikern, orientalisten och samlaren Fredrik Robert Martins museisyn

2918. Piskan är moroten - sexualpolitiska strategier hos RFSU Stockholms bdsm-grupp

2917. En studie om iscensättning av bostaden inför visning och försäljning

2916. Konsten att berätta en historia – om performance och interaktion i muntligt berättande.

2915. Våra språk. En studie om pakistanska invandrare och deras språkval.

2914. Från bakgårdsskyffe till statuskök - en uppsats om den förändrade synen på köket under 1900-talet.

2913. Svenska folkets känsla för svamp. Svamppropaganda och synen på svamp i Sverige under 1800- och 1900-talet

VT 2007

Magisteruppsatser
2912. I vems blickfång? Klädstrategi och haremsfantasi hos unga kvinnor i diaspora

2911. Jämställdhet i kommunal planering. Områdesplanering sedd ur ett ovan- och underifrånperspektiv

2910. ”Varför gestaltar man inte mat med mer kärlek… egentligen?” Om konsumentens tillit i kommersiella relationer

2909. De föga rasdugliga? – om steriliseringsverksamheten i Sverige

2908. Riktiga pappor, vanliga män. Om berättelser som styrmedel och styrt berättande i ett svenskt pappagruppsprojekt

2907. Kärlek, likhet och skillnad. En etnologisk studie av unga kvinnors berättelser om att leva i transnationella kärleksrelationer

2906. Tjockisar och sköterskor – om vetenskap, kulturkritik och kategorisering av fetma

Kandidatuppsatser
2905. Forum finland – hur finska företag presenteras och representeras för den svenska marknaden

2904. Rondellhunden. Folkkonst och ritualiserat mediefenomen

2903. Jag vet att jag tror – hur en grupp kristna gestaltar tro och vetenskap

2902. Mamma, pappa, adoptivbarn – om identitetsskapande hos adoptivföräldrar

2901. Svenska fans. En studie i postlokal supporterkultur och maskuliniteter

2900. Krigare är de allihop. En genusanalys av kampsportsutövare i tidningen Fighter Magazine

2899. En trevlig barndom. Uppfostringsideal i tidningen Vi Föräldrar

2898. Vice. Do’s or don’ts.

2897. Toner och text, motstånd och möte. Om unga svenska män och reagge

HT 2006

Magisteruppsatser
2877. Från rivningsobjekt till kulturarv

2876. Kvinnor, övervikt och bantning. Om identitetsskapande i relation till samhällets viktnormer

2875. Varken – eller/både – och. En studie av vuxna adopterades självförståelse

2873. Att se in i framtiden. En undersökning av trendanalys inom modebranschen

2872. ”Region” – lösning eller upplösning? En analys av utställningen ”Riksgränsen följer bäcken”

2874. Pang musik! och indie

Kandidatuppsatser (tidigare påbyggnadskurs)
2871. Alltid lika, alltid olika. Unga kvinnor med nordafrikansk och nordisk bakgrund berättar om identitet och förändring

2870. Andra världar under huden. En analys av fem kvinnors tatueringsmotiv

2869. Norm och alternativ. En läkande historia

2868. Ideal och identitet i sköna hem. Klass och kapital i hemma-hos-reportage

2867. Fem döva kvinnors sociala etablering i det svenska samhället

2866. Alternativa uttrycksmöjligheter. En undersökning om mötesplatser, konst och gemenskaper skapade av ungdomar

2865. Barnklädernas identitet. En etnologisk studie i smak och symbolvärde

2864. Sängklädernas betydelse. Kvinnlig positonering, hygienvanor och modernitet- vad en omläsning av Nordiska museets frågelista om sängkläder kan berätta

2863. En annan berättelse om världen. Om grön anarki och existentiell befrielse

VT 2006

Magisteruppsatser
2850. Hjältar, bröder och alfahannar. Maskulinitet hos gymnasiepojkar i en mångetnisk förort

2849. Konsten, kunskapen och inspektionen. En etnologisk studie om arbetmiljöinspektörers myndighetsutövande

2848. Grader av religiositet. Att leva som kristen syrian i det svenska samhället

2847. Gemenskap och meningsskapande. En studie av ABF:s studiecirklar

Kandidatuppsatser (tidigare påbyggnadskurs).
2846. Okända män i buskage- en studie av framställningen av våldtäktsmän i media.

2845. Återvändandemaskiner. En studie om hur handläggare på Migrationsverket upplever sin arbetssituation

2844. ”Det är inne att tänka själv”. Berättelser om och i ett företag

2843. Skimmer över Gustafs dagar. Drömmar om iscensättning av ett stycke 1700-tal

2842. ”Män är djur, men det är kvinnor också”. Sex gymnasiekillar resonerar kring maskulinitet, normalitet och jämställdhet

2841. Att vara eller icke vara”. En studie av yrkeskategorin manliga skådespelare som myt, medieobjekt och yrkesman

2840. Materialitet in på kroppen. En uppsats om rumslighet ombord på ett örloggsfartyg

2839. Jag hörde henne aldrig klaga. Om makt och underordning bland statarkvinnorna

2838. ”Vi skakar rumpan men vi skakar med stil!” En etnologisk studie om unga kvinnor och streetdance i Sverige

2837. ”Bara de inte blir beroende av varandra”. En studie om tvillingföräldrar och identitet