GENUSVETENSKAP II / FORTSÄTTNINGSKURS I GENUSVETENSKAP

Vårterminen 2005 - Fortsättningskurs i genusvetenskap

”Det finns inga tjejer och killar. Bara elever” En kritisk analys av utbildningsföretaget Vittras könsneutrala diskurs

”Rebel Girls and Cherry Bombs” Enstudie om Riot Grrrls och femininitet

Mat och genus. Om kvinnors och mäns attityder till mat

Det sanslösa hockeysexet. Normer för maskulinitet och sexualitet i DN Sport och Sportbladet

Våld och hedersrelaterat våld mot kvinnor. En art eller gradskillnad? En feministisk diskursanalys av media

Killars penis och tjejers… bröst? Om skillnadsskapande, heteronormativitet och konstruktion av kön i ett sexualupplysande material

”Ska du springa runt i klänning är det bäst att vi skiljer oss!” Genus och heteronormativitet i tevespel

Sexualundervisning. Lärares tankegångar kring sexualitet och undervisning

”När blir pojken man?” – homosocialitet, sexualitet och maskulinitetsideal i ett metodmaterial för killgrupper

Barnfamiljer och glada par – Heteronormativitet och etnicitet i resekataloger

Brunst. En analys av den heterosexuella matrisen i tidningen Svensk Jakt

En heteronormativ synvilla. En queer läsning av filmen Sagan om konungens återkomst

Makt eller vanmakt? En jämförande studie av mansjourers och kvinnojourers syn på kvinnomisshandel

Blod är tjockare än vin. En studie av bröderna Corleones rangordning

Det där kan man behålla för sig själv. Om heteronormativitet i läkares arbete med patienter

Hitlistan – En spelplan för konstruktionen av kön, kärlek och sexualitet

Lugn och stilla eller snabb som en blixt, hur är du? En studie av hur genus konstrueras i legos reklam

Militanta mödrar och menstruerande monster. Skildringar av irländska republikanska kvinnors agens 1971-1985

Höstterminen 2005 - Fortsättningskurs i genusvetenskap

”En brygga mellan kropp och själ” – en analys av texter om vestibulit

”Du ser en mörkhyad man med stora svarta mustascher i en glänsande ny mercedes, vad är din första tanke?” – en poststrukturalistisk analys av hur kön görs i Rädda Barnens tjejgruppsmaterial Ellen

Janne och Simone – två könsöverskridare i svensk ungdomslitteratur

Feministisk pornografi – våt dröm eller mardröm?

”Vi har det väl bra som vi har det”. En textanalys ur genusperspektiv av En decemberdröm, årets julkalender i SVT

När självmordsbombare är kvinnor. En analys av medias sätt att framställa manliga respektive kvinnliga självmordsbombare

Jobb för en karl? – om vilka argument för ett ökat manligt deltagande i vården som tas upp i branschtidningar

”Män är inte självklart bättre på att bygga bilar, det är bara att de lärt sig det.” En receptionsstudie av utställningen Bodywork

Diskussioner om äktenskap. Kan man se en individualisering hos adelskvinnorna på 1600-talet i deras korrespondens beträffande valet av äktenskapspartner?

En text- och bildanalys av Veckorevyns intervjuer med sina omslagstjejer

Vårterminen 2006 - Fortsättningskurs i genusvetenskap

form space place – body and gender in architecture

Tackla, sparka och spring! Idrottskvinnors tillgång till maskulinitet och utrymme för könsutvidgande praktiker

Äldre rollkaraktärer på teaterscenen: En jämförande studie av äldre (65+) manliga och kvinnliga rollgestalter i pjäsen Kvartetten

Att sakna något man inte saknar: Lust intimitet och sexualitet i samtida sexspalter och asexuella forum på Internet

Att vara kvinna är farligare än du tror: En analys av 1.6miljonerklubbens diskurs kring kvinnors kroppar

Allianser: Feministiska strategier i tider av globalt motstånd

Den blödande, könade kroppen. En analys av hur samtida diskurser kring menstruation och menstruerande kroppar kan förstås som köngörande

Pornografi i dokusåpaformat. Om normaliseringsprocesser i Girls of the Playboy Mansion

Hästar och tjejer i seriernas värld – en feministisk analys av serietidningen Min Häst

Svartsjuka – naturligt eller ett socialt konstruerat fenomen?

Legitimt lesbisk? En queer läsning av populärfilmen Mulholland drive

Tänk om någon bara hade sagt att det var okej. OM de första sexuella erfarenheterna och konstruktionen av heterosexualitet

Butterfly. Om lesbisk sexualitet i filmen

Preventivmedel – frihet och ansvar. En analys av preventivmedelsrådgivningen på tre ungdomssmottagningar med fokus på kön

Den kvinnelige bodybuilderkroppen – Et feministisk backlash eller et steg mot frigjøring?

Höstterminen 2006 - Fortsättningskurs i genusvetenskap

Jämställdhet + PAO = SANT? En studie om hur PAO-studenterna vid Stockholms Universitet ser på jämställdhet och hur PAO-programmet tar upp ämnet jämställdhet

Att problematisera heteronormativitet genom modern dans - en queerfeministisk analys av föreställningen Kung Kristina

Demondräpare och pokémonmästare. Genusskapande i manga och anime

Jämställdhet i biståndsarbete- policy och praktik i en svensk biståndsorganisation

Jämställd förskola? En argumentationsanalys av Statens offentliga utredning om jämställdhet och genus i förskolan

Harold Pinter och Elfriede. En genusvetenskaplig textanalys av tv-programmet Porträtt av litteraturpristagaren

Vårterminen 2008 - Genusvetenskap II

Författaren J.M Coetzze som feminist – en genusanalys av romanen ’Onåd’

Andrologi – en textanalytisk studie av hemsidorna för Sveriges två andrologiska centra

Den genuspedagogiska fällan. Är det bara kön som ryms i den genuspedagogiska diskursen?

”Men inte Ferdinand”. Tjuren Ferdinand som avvikande maskulinitet och pacifistisk figur

Jämställdhetsmärkt – en diskursanalys av projektet På lika villkors jämställdhetsutbildning på en förskola

Mem och Zin. En genusvetenskaplig textanalys av en klassisk kurdisk kärlekshistoria

Kvinnors strategier och taktiker i strävan efter ledande befattningar

Heterofemme? Om subversiv femininitet i en heterosexuell kontext

Den sanna vänskapen? En kvalitativ undersökning över hur vänskap ser ut för fyra heterosexuella tjejer på väg in i vuxenlivet

Det hänger på håret – Unga korthåriga queera (biologiska)kvinnors reflektioner kring hår. Att hitta sig själv och/eller ta avstånd från femininitet.

Maskulinitet och makt i näringslivet. En diskursanalys av affärsmagasinet "Veckans affärer"

Sarah och JT LeRoy gör genus. En analys av hur genus görs i romanen "Sarah" och av författaren JT LeRoy

”Man blir som man umgås". Genus. Sexualitet och utseende i fyra homosexuella tjejers komma ut-processer.

Fri(villig)het på häktet. Om tjejer som arbetar ideellt med att besöka killar på häktet och hur de skapar mening kring sitt engagemang.

Det är könet i filmen som har skrivit sexualiteten – En genusanalys av framställningen av sexualitet i SVT:s ungdomsprogram Bullen.

Höstterminen 2008 - Genusvetenskap II

Svarta tjänare i vita rum. En undersökning av svarthet som symbol inom 1700-talets bildrum

Den fria mannen är en människa. En kvalitativ studie om män och jämställdhetsarbete

Legitima kroppar. Om normer för kön i Lagen om könstillhörighet

Den moderna pigan. En analys av genus, klass och ras i relationen mellan unga, utlandsfödda städerskor och deras arbetsköpare

Kitty och Genusmysteriet. En studie av genuskonstruktioner och heteronormativitet i flickböcker

”You wanna be on top?” Identitetskonstruktioner i America’s Next Top Model

Tala om våldtäkt. Om synen på kön, sexualitet och kvinnlighet och manlighet hos Maria-Pia Boëthius och Katrine Kielos i deras debattböcker Skylla sig själv och Våldtäkt och Romantik

Är det sant att halva himlen hålls uppe av kvinnor? Om kvinnors organisering inom rättsväsendet med särskild fokus på polisorganisationen

Pojke blir flicka. Crossdressing från kille till tjej i ungdomsromanen Boy2Girl

Queernormativitet

Beskrivningar av könsorganen i bilderböcker. Könsorganen i Kärleksboken, Magic, Cilla och Baby – ramsor om tjejer, killar och grejer och Navel fram och prutt där bak

Vad är kvotering i den svenska politiska debatten? En diskursanalytisk undersökning

En biologibok ur en genusvetares perspektiv

Obrukbara kvinnor? En studie om vestibulitdiagnostiserade kvinnors upplevelser av genus- och sexualitetsnormer i vardag och vård

Universality or Ethnocentricity? A discourse analysis of Human Rights Watch’s representations on women’s rights

Vårterminen 2009 - Genusvetenskap II

”Jag är ingenting”. En analys av den könlösa vampyrens genus i John Ajvide Lindqvists romen Låt den rätte komma in

”Jag är hellre som jag är nu, än som jag var förut…” – en jämförande text- och diskursanalys av den sjuka kvinnan i böckerna Den mörka kontinenten. Kvinnan, medicinen och fin-de-siècle och Anorexi. Boken om självsvält

Vem får lägga pussel? En analys av TCO’s Livspussel

”Viktigt med en duktig fuktig mamma”. En
respektabilitetsanalys av karaktären Tabita i tv-serien Mia och Klara

Samlag och tvåsamhet – om hur sexualitet framställs i Aftonbladets sexrådgivningsspalt

Genuspresentation i en magisk värld. En studie av hur manligt och kvinnligt presenteras i Warcraft 3: The Frozen Throne

En doft av man. Om genuskonstruktion i parfymreklam

Manligt homosocialt begär i TV-serien Flight of the Conchords

En katakres i det moderna samhället? En undersökning om undersköterskors syn på sitt arbete med utgångspunkt i modersrollen, skam och skuld

Modesty Blaise – en äkta queerfeminist? Är beslutet att leva frivilligt barnlös ett uttryck för medveten subversiv performativitet i Judith Butlers anda?

Samkönat, olikkönat eller könsneutralt? En undersökning av två riksdagsmotioner i debatten kring könsneutral äktenskapslagstiftning

The Exclusion of Women in the Finnish Technology Student Culture: The May Day Magazines

”Jag vet inte vad feminism betyder eller menas. Jag har dock hört det förut.” – en inblick i gymnasieelevers förhållningssätt till feminism

Att gestalta genus. En föreställningsanalys av Allt om min mamma, uppsatt på Stockholms stadsteater hösten 2008

Virgin, weak, white and woman. Women-portrait in three classical Dracula Movies

”Målet för mig är total frigörelse för alla individer” – en intervjubaserad studie om två queeraktivisters föreställningar om frigörelse och utopier

Genuskodning i serietidningar för barn – intervjuer samt text- och bildanalys av Barbie och Teenage Mutant Ninja Turtles

”Måste alla vara hetero?”. En diskursanalys av UMO – en normkritisk ungdomsmottagning på nätet

Vårterminen 2010 - Genusvetenskap II

Det kunde lika gärna varit jag! Tre jourkvinnors syn på feminismen inom kvinnojoursrörelsen

Den moderata jämställdheten – en diskursanalys av Moderaternas jämställdhetspolitiska plattform

If we listen – we can hear them. En uppsats om möjligheten att använda intersektionella perspektiv på icke-mänskliga djurs rättigheter

Mannen inom Bamse. En queerteoretisk analys av maskuliniteter i serietidningen Bamse

Med slöja och blodiga lakan – en analys av diskurser om kvinnligt aktörskap i svenska medier

Könsdiskriminering i arbetslivet. En analys av lagtexter och domar om diskriminering i arbetslivet i samband med graviditet och föräldraledighet

Det outtalade könet – en receptionsanalys av Jonas Hassen Khemiris novell Oändrat Oändligt ur ett queerperspektiv

Att b(r)yta roller? En semiotisk queeranalys av bilderboken Kenta och barbisarna

"Biologiskt kvinnlig, men inte socialt" – tre asexuella kvinnor om genusskapande

Djurens konung? En radikalfeministisk omtolkning av lejonhannen

En undersökning av queer gestaltning av genus och sexualitet – en queerteoretisk teckenanalys av Hedwig and the Angry Inch

Den västerländska bilden av filmen Xala. Den problematiska västerländska beskrivningen av film bortom väst

Concurrent sexual partnerships som en av de största orsakerna för HIV-spridning i Sydafrika. En litteraturstudie av concurrency-problemet i förhållande till genus och sexualitetsnormer

En queerfeministisk diskursanalys av Sidas jämställdhetsarbete. Uppfyller Sida sin målsättning om att arbeta mot stereotypa könsroller och normer i sitt jämställdhetsarbete?

Vad säger bilden? Annie Leibovitz fotografier ur ett genusvetenskapligt perspektiv

GENUSVETENSKAP, KANDIDATKURS / PÅBYGGNADSKURS I GENUSVETENSKAP

Höstterminen 1998 - Påbyggnadskurs i genusvetenskap

Djungelvrål, ögonfransar och fjärrkontroll – en feministisk studie av framställningen av tre flickor i tre bilderböcker.

”Tänk att gå i snö och inte lämna spår” – Om det politiskt privatas funktion och effekt i offentligheten – Linda Norrman Skugge och Marie Birdes krönikor.

Gäst i Brödraskapet. En analys av manliga grupper i fiktionen med utgångspunkt från teorier om manlig homosocialitet.

Hur kan ojämställda arbeta med jämställdhet!

Kvinnor emigrerar. En undersökning om några söderkvinnors emigration till USA åren 1878-1926.

”Män tänker och kvinnor känner”. En genusteoretisk och idéhistorisk läsning av John Grays bestseller ”Män är från Mars kvinnor är från Venus”.

Köttbullar och städskrubb. Om kön och bilderböckerna Allihop och Barnet i skrubben.

Höstterminen 1999 - Påbyggnadskurs i genusvetenskap

Samma kalsing, ny förpackning. Stereotyper, myter och ideal i tv-programmet Y-front.

Principen före personen. Könsteoretisk analys av pressens reaktioner inför innehavskriminaliseringen av barnpornografi.

”Kärlek och våldtäkt är samma sak”. En studie av kvinnors liv efter sexuell barnmisshandel inom familjen ur ett radikalfeministiskt perspektiv.

Klass, ja - Men kön? – En läsning av SAP:s partiprogram 1897-1990, med genusglasögonen på.

Osynliggöranden och omförhandlingar. Om sexuella trakasserier i högstadiemiljöer.

Höstterminen 2000 - Påbyggnadskurs i genusvetenskap

Ordningsstörande begär – biteori som kritik av antropologisk sexualitetsforskning.

Kön är inte kön. Ett problematiserande av könskategorierna med kroppen och barnet i fokus.

Där ingen kropp finns. Skiss till en feministisk metodologi med utgångspunkt i den sene Wittgensteins språkfilosofi.

Queerovision Song Contest – ett individuellt minnesarbete som med queerteoretisk utgångspunkt och Eurovision Song Contest som exempel fokuserar åskådarens aktiva roll i tolkandet av populärkulturella företeelser.

”Trots allt så är ju flickorna lugna människor på ett annat sätt”. – Om förskolepersonalens attityder till kön och jämställdhet.

Hur många är för många? – Fyra röster om promiskuitet.
Höstterminen 2001

Att verka inom sitt förväntade genus – hemvården i det sociala, rumsliga och tidsliga sammanhang.

”Vi har ju inga karlar här…” – om jämställdhetsbegreppets relevans för kvinnodominerade arbetsplatser.

Halvdan hetero? Om singelskap som hot eller reproduktion av heteronormativiteten i serierna Rocky och Singel i stan.

De försvarslösas försvarare. En analys av könsdiskrimineringen inom RFSL.

Inte min egen sexualitet. Tre samtal om kvinnors heterosexuella begär.

Naturligt eller konstruerat? – en studie av dagspressens syn och presentation av könsskillnader, om debatten essentialism-konstruktivism.

Alla måste vara. Om normaliseringen av tvåkönsmodellen, om upprätthållandet av könsdikotomin och om att inte vara en del av könskollektivet.

Luce Irigaray om kvinnor. Två läsningar av Irigarays tidiga uttalanden om kvinnor.

Syns inte. Finns inte? Identitetsperspektiv i en debatt om transpersoner.

Höstterminen 2002 - Påbyggnadskurs i genusvetenskap

Den sexualupplysande pressen. Makt, kön och sexualitet i Slitz, Veckorevyn och Aftonbladet.

Köttets lust och sedernas fördärvlighet. Synen på sexliberalism och sexualitet i fyra kvinnosaksdebatterande tidskrifter 1880-1889.

De störda – en feministisk och diskursanalytisk diskussion av fenomenet ätstörningar.

Ett posthumant manifest – cyberfeminism och vetenskapskritik i det 20:e århundradet.

Uniformer.

Vilka är de fattiga? Beskrivning av människor i Globkoms biståndspolitiska betänkande i ljuset av postkoloniala perspektiv och identiteter.

Genusbaserad välfärdstypologisering: en komparativ analys.

Queera Hjältinnor, Omförhandlande av genus hos kvinnor på film.

Anna, Betydelsebärande behåring – en diskursteoretisk analys av dragkungars artikulering av hår och ansiktsbehåring.

Tjejboken – En handbok i att vara normal.

Lobbying och kvinnoorganisationer.

Jag är ett litet äventyr nu. Om icke-respektabilitet och feminitet i Malin Lindroths novellsamling Flickorna.

Höstterminen 2003 - Påbyggnadskurs i genusvetenskap

Gammal genusideologi i en ny reklam – dolda föreställningar i reklamens bilder.

Kvinnor som älskar kvinnor i stockholmsklubben DIANA 1956-1972.

Kärlekens pris. En intervjustudie om partnerskapslagen för- och nackdelar.

L’architecture vivante ”avec les raffinements de la vie intime moderne” – A queer analysis of Eileen Gray’s E.1027.

“It was a queer, sultry summer”. En queerfeministisk läsning av Sylvia Plaths roman Glaskupan.

Ätstörningar som stör. En receptionsstudie av ung kvinnlig litteratur med ätstörningsmotiv.

Kunskapsproduktionens olika vägval. En jämförande analys av två avhandlingar.

ROKS och SKR. En jämförande studie av Sveriges Riksorganisationer för kvinnojourer.

Queera Barbro. Genustrubbel, heterospänning, förälskelse och tystnader i Barbro Alvings dagböcker och brev 1927-35.

Höstterminen 2004 - Påbyggnadskurs i genusvetenskap

Flashback eller Backlash? En strukturanalys av genusordningen i J.R.R Tolkiens och Peter Jacksons Lord of the Rings

Det är lättare att stoppa ett ägg än miljoner spermier. En diskursanalytisk studie av hormonella preventivmedel för män

Texter om könsdiskriminerande reklam. En kritisk granskning av artiklar i Aftonbladet

Nerds on film. En studie av alternativ maskulinitet i Revenge of the Nerds

Femböckerna. En analys kring genusnormer, maktfördelning och George som pojkflicka

Sexkrig. En queerfeministisk diskursanalys av prostitutionsdebatten i Sverige 99-04

Secret sekret. En studie om spermans maktrelaterade position och om varför just du tänder på bröst, men framförallt, en studie om fittan

Den konstruerade kroppen. Sciencefiction som dystopi och förebild

Om yttrandefrihet, pornografi och hatyttranden. Svensk rätt ur ett queerfeministiskt perspektiv

Machoideal och/eller meningslös underhållning? Om fem mäns berättelser kring krigsfilmen Saving Private Ryan med fokus på maskulinitet och publiken som meningsskapare

Argentinsk tango. Berättelser från queertangoscenen

Queer femininitet? Icke-heterosexuella, feministiska tjejer kommer till tals

Tuttar och terrorister. Om mediarapporteringen kring Göteborgskravallerna

Höstterminen 2005 - Påbyggnadskurs i genusvetenskap

Maskuliniteter i The O.C. En textanalytisk studie av maskuliniteter i teveserien The O.C.

Socialpolitiskt redskap eller ”hjälpgumma”. Diskursen kring sociala hänsyn och antidiskrimineringsklausuler vid offentlig upphandling

Svensk filmbransch i förändring? – om fyra kvinnors strategier i det manligt dominerade producentyrket

Den hjärtlösa kvinnan och den könlösa mannen – en textanalytisk studie om synliga och osynliga kön inom medicinen

De ovanliga invandrartjejerna. En diskursanalytisk granskning av hur unga artister med kvinnligt kön och utländsk bakgrund porträtteras i svensk dagspress

Det är bara en fas. En textanalys av hur icke-normativt innehåll presenteras, förlöper och avslutas i tre amerikanska teveserier under perioderna för mätning av tittarsiffror

I vått och torrt. Heteronormativitet och ”ras” i bröllopstidningarna

”Ska vi leka lesbiska?” Konstruktionen av kvinnliga samkönade sexuella handlingar i ett urval svenska veckotidningar och månadstidningar år 2004

Flicka – oavsett ålder och kön. En queerfeministisk analys av diskurser kring självskadebeteende

Höstterminen 2006 - Påbyggnadskurs i genusvetenskap

Ett utvidgat flyktingbegrepp? En intersektionell och queerfeministisk analys av sexuell läggning som grund för flyktingskap i nya utlänningslagen

Do Bodies Matter? Stone, water, light, skin and material performativity in Therme Vals

”Ska du vara modell så får du faktiskt fixa till dig” – en studie om 4 unga kvinnors läsningar av tv-programmet Top Model

”Jag slog honom flera gånger och kysste honom mellan varje slag” – Incest, pedofili, sadomasochism och gotik i Carina Rydbergs roman Månaderna utan R

Premenstruellt syndrom, PMS- och Freudianska normalitetsdiskurser. Om PMS-diskurser ur två psykologexamensarbeten med hjälp av en genusvetenskaplig teori och diskursanalytisk metod

Det konkreta exemplet. En diskussion kring marginaler

Muminmamman – bunden till sitt moderskap. En textstrukturell analys av rundhet och könsstereotyper i Tove Janssons böcker Småtrollen och den stora översvämningen och Pappan och havet

Höstterminen 2007 - Genusvetenskap, kandidatkurs

Hegemoniske Harry – En textanalytisk studie av representationen av maskuliniteter i J. K Rowlings Harry Potter and the Deathly Hallows.

Män, sexualitet och reproduktion – en diskursanalytisk studie av fem personers tal kring den första fristående andrologikursen i Sverige.

Det hegemoniska maskulinitetsidealet inom skatekulturen. En diskursanalytisk studie av tidningarna Giftorm och Transition.

Hiv-män, horor – och alla ”vi” andra. Diskurser kring sexualitet och hiv i svensk dagspress 2000-2007.

The beautiful boy, The Destroyer. Sexradikalers förhandlingar om tidskriften Destroyer – en intervjustudie om anständiga bögar, fula gubbar och sexualiserade barn.

Dunka mig – En diskursanalys av debatten kring Frida Muranius låt ”Dunka mig gul och blå”.

En kvinna utan man är som en fisk utan cykel – en intervjustudie om Lesbisk Front i Stockholm.

Klädd i feminism. Unga feminister kommer till tals. Kan feminism förkroppsligas.

Ansvariga kvinnor och osynliga män. En diskursanalys av svenska organisationers syn på fattigdomsbekämpning och jämställdhet.

Höstterminen 2008 - Genusvetenskap, kandidatkurs

”Den svenske mannen är en smula skeppsbruten”. Diskurser kring ”den nye mannen” och maskulinitet i receptionen av Vi som aldrig sa hora.

ICA-Stig, den maskulina etiken och handlarskapets anda. En diskursiv analys av ”handlarens” identitet i ICAs reklamfilmer med ICA-Stig.

Män som säljer sex – en intervjustudie utifrån queerteoretiska perspektiv.

Alla svanar är inte vita. En studie av två kurdiska kvinnoorganisationer och deras politiska kamp för förändring.

Maskulinitet och föräldraskap. Hur pappor resonerar kring sin långa föräldraledighet.

Tjejer och skönhetsideal – en intervjustudie om agens och femininitet.

Dragshow i förskolan – ett genuspedagogiskt utforskande

Den exkluderande integrationen. Integrationsdebatten ur ett intesektionellt – och queerteoretiskt perspektiv.

Pink Block/Pink Economy? En intervjustudie av queerfeministiska aktivister i USA, om deras aktivistiska medel och mål med ett intersektionellt perspektiv.

Chicana feminism – multibla förtryck, hybrid subjektivitet, och gränsland i Cherríe Moragas Loving in the war years och Gloria Anzaldúas Bordelands/La frontera

Förändring pågår. Queerfeministiska skapanden av utopiska rumsligheter

Vårterminen 2009 - Genusvetenskap, kandidatkurs

Varför skaffar kvinnor barn? En intervjustudie i genusvetenskap med tre kvinnor om varför de valt att skaffa barn

A Better Life. A Gender Study about Youths and Future Aspirations in Cape Town, South Africa

Ett handtag att hålla i. En uppsats kring effekterna av att feminismen skrevs in i det Socialdemokratiska partiprogrammet

Höstterminen 2009 - Genusvetenskap, kandidatkurs

Gränsväktare och normbrytare: En studie av tre transpersoners berättelse om kropp och vardagsliv i ett könsdikotomt samhälle

”Nu går det i alla fall att resonera med dig”: Om att diagnostiseras med psykossjukdom och om kampen för subjektivitet

Dövaktivism, Deafhood och jämställdhet: Kampen för utrymme i den svenska dövaktivismen

”De är inte onda människor som vill stänga kvinnor ute, eller ja, inte onda i alla fall”: En intervjustudie med genusperspektiv av den svenska humorbranchen

När ”verkligheten” sprang ifrån sporten: En studie av gränslösa kön, idrottens könsuppdelning och fallet Semenya

”Är det bara att säga så här gjorde män, så här gjorde kvinnor, punkt?” Om iscensättandet av genus i Skansens historieförmedling

Hur som helst, vi bodde i villa. Genusvetenskapliga perspektiv på medelklass

Höstterminen 2010 - Genusvetenskap, kandidatkurs

“Nerds are in. They’re still in, right?” –En studie av nördfemininitet som subversivt identitetsskapande i ”Buffy the Vampire Slayer”

Blodets Biopolitik – Heterosexuell hygien och män som har sex med män

Feministiska serier – vad de förmedlar och hur de gör det. En genusanalys av serier publicerade i serietidningen Galago.

What about the boys? –A study on how the terms gender and gender-based violence are being used, or not used, in human rights discourse

Du slåss ju som en hel karl, tjejen! – Tankar om kickboxning i skolan som en väg till att nå ökad jämställdhet.

Though Guys Don’t Cry – en diskursiv och semiotisk medieanalys av gråt och maskulinitet.

Vårterminen 2011 - Genusvetenskap, kandidatkurs

”…Jag har känt av att jag har blivit uttittad…”. En studie om stigmatisering av muslimska män i det svenska samhället

Fri från ansvar? En intersektionell studie om socialtjänstens bemötande av våldsutsatta kvinnor utan permanent uppehållstillstånd

Dealing with difference. A comparative study of experiences from Kenyan women’s rights activists and a working paper from Sida on women’s economical empowerment

“När prinsessor ska på räddningsexpeditioner är det viktigt att bara ta med det allra mest nödvändiga”. En text- och bildanalys av nio genusmedvetna barnbilderböcker utifrån ett genus-, intersektionellt- och queerperspektiv

”Soft link break the chain. What are you, a boy or a man?” – en studie av hur maskuliniteter konstrueras I tv-serien The Wire

Berätta eller inte berätta. Dubbellivssituationers inverkan på homosexuella mäns arbetsvillkor

Muskulösa kroppar i ingenmansland – En studie om bodybuilding, heteronormativitet och maskulinitet

En riktig mama? – en undersökning av normer och moderskapsideal i tidningen mama

Kvinnor som tilltalar kvinnor. Hur kön och sexualitet görs i reklam för parfym

Boys, Girls and Techno Parties

“Vi har liksom inget sätt” – om hur vårdare förhåller sig till genus och sexualitet i socialterapeutiska LSS-elevhem

Ett slags motstånd – en intervjustudie om feministisk aktivism i dagens Sverige

It hurts so good. Normalitet och avvikelse med fokus på etnicitet och sexualitet I HBOs tv-serie True Blood

Höstterminen 2011 - Genusvetenskap, kandidatkurs

Fruimporten. En postkolonial analys av den mediala diskursen

Synliggörandet av sexköparna i dagens Sverige. En diskursanalys

Fest – en feministisk frizon?– om hur genusidentiteterna förändras vid fest

”Pojken blir bög och flickan blir hora”- En queerteoretisk diskursanalys av föreställningar om sexuella praktiker mellan barn och vuxna

Bränn mitt bref! En poststrukturalistiskt inspirerad studie av författaren Marianne Lundegård-Hagbergs utträdande ur historien

Vårterminen 2012 - Genusvetenskap, kandidatkurs

Den kvinnliga partiledaren? En genusvetenskaplig textanalys av kvällspressens bevakning av svenska kvinnliga partiledare under valrörelser

Transhumanismens utopibild. En analys av en tekniskt evolverad supermänniska

The only person standing in the way is you. En jungiansk analys av kropp, sexualitet och femininiteter i filmen Black Swan ur ett genusvetenskapligt perspektiv.

Hur fördelar Stockholms stads idrottsnämnd sina resurser?En genusanalys av idrottnämndens budget för 2011

Främlingen på balkongen. En genusvetenskaplig analys av främlingskapande processer i Maja Lundgrens bok Myggor och tigrar

Höstterminen 2012 - Genusvetenskap, kandidatkurs

Rum för asexualitet. En genusvetenskaplig studie om hur asexualitet definieras, representeras och används

Hen-debatten. En diskursanalys av tidningstexter som anknyter till debatten om det personliga pronomenet hen under perioden 12-01-25 t.o.m. 12-03-31.

Precis som ett gäng män? En diskursanalys av transpersoners och genderqueeras tankar om politiskt våld och relationerna till en (våldsam) heteronorm.

”Du borde inte vara tjej”. En diskursanalys rörande kvinnliga gamers i World of Warcraft

Maskuliniteter, militärer och kämpande kvinnor: den svenska Försvarsmaktens föreställningar om ras och kön

Feministisk veganism. Maskulinitets och femininitets-konstruktioner i utvalda PETA-reklamkampanjer

”Man vet ju att man har städat, men det syns inte”. En genusvetenskaplig intervjustudie om anställdas upplevelser av städyrket

Äckligheter, smuts och begär. En studie om Sarah Kanes drama Phaedra's Love utifrån teorier om abjektionen, queerheter, tystnader och motstånd

Vårterminen 2013 - Genusvetenskap, kandidatkurs

“En jävla freakshow”. Representationer av maskulinitet i svensk wrestling

”Vart är patriarkatet när männen behöver det som mest?” En analys av de dominerande diskurserna rörande jämställdhet och feminism på Flashback Forum

Skönhetsoffer. Våld mot kvinnor och feminin död i modefoto

”Vi två kan aldrig få varandra” - En genusvetenskaplig analys av kvinnligt samkönat begär i tre svenska spelfilmer från 1950-talet: Flicka och hyacinter, Kvinnohuset och Marianne

Jämställt i morgonsoffan? - Innehållsanalys av TV4s Nyhetsmorgon

En trojansk My Little Pony. En genusvetenskaplig kulturanalys av Sara Granérs seriebok All I Want for Christmas is planekonomi ur ett gurleskt och skevt perspektiv

Vad kostar ett levbart liv? En genusvetenskaplig studie av regleringens logik och en rättslig utvärdering av möjligheter till skadestånd för tvångssterilisering.

”Svenska för idioter”. En diskursanalys av Sfi-läroböckers förmedling av normativ svenskhet

Höstterminen 2013 - Genusvetenskap, kandidatkurs

”Till slut hade jag lärt mig så bra att folk inte tyckte jag var konstig längre”. Intersektionella förståelser av passering och funktion utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv.

Barnet i fokus? En genusvetenskaplig analys av barnpornografifrågans problemformuleringar.

Skrevande män - kvinnor med benen i kors. Kroppsliga praktiker i Stockholms tunnelbana.

”Is that a boy or a girl?” - En genusvetenskaplig analys av abjekta positioner och abjektionsprocesser i Leslie Feinbergs bok Stone butch blues.

Vårterminen 2014 - Genusvetenskap, kandidatkurs

En politiskt korrekt syn på jämställdhet. Om rådande politiska värderingar i Sverige när det gäller jämställdhet och feminism

”’Vad är det som han ser i min popvärld?’, liksom”. Om representation av kvinnliga musikartister i dagstidningar

”En helt meningslös morallag”. En komparativ argumentationsanalys av debatterna i media om kriminalisering av tidelag och införande av samtyckesparagraf i sexualbrottslagstiftning

Konsten att konstruera kosmetisk femininitet

“Är blickar viktiga för dig?”. Om representationen av genus i filmen Laurence Anyways

Jämställdhetsbonusen – en jämställdhetspolitisk åtgärd i dagens Sverige. En studie om Alliansregeringens och föräldrars föreställningar kring jämställdhet och kvinnor och mäns föräldraledighet

Höstterminen 2014 - Genusvetenskap, kandidatkurs

Älskade Svea: kön och ras i Sverigedemokraternas kvinnoförbund

Fit is the new skinny! Kroppsideal och femininitet inom #fitspo

The Problem with Gender Inequality: A disourse analysis of the European Union's policies on gender equality and development cooperation

Vårterminen 2015 - Genusvetenskap, kandidatkurs

”Det är därför jag har så tung väska”- En intersektionell studie o kvinnors upplevelser av det offentliga rummet

Serven Reality Realness. Om subversiv potential i RuPaul’s Drag Race

The Ritual Construction of Fetal Personhood. A Voyage through the Gendering of the Unborn in Peruvian Baby Showers

”It’s okay to love them both. I did.” En undersökning av sexualitet i TV-serien The Vampire Diaries

”Put a Ring on It”. Homonormativitet i kampen för samkönade äktenskap i USA

”Kom inte och gnäll om ensamhet sen”. En genusvetenskaplig analys av normerande processer kring reproduktion

En övning i kön. Om fotbollsträningsövningars inverkan i konstruerandet av kön

Scouting för alla? En intersektionell analys av Scouterna i Sverige

Generation Hormon. Om P-pillrets funktion från frigörelse till reglering av den kvinnliga kroppen

Den queera aposteln Paulus. En queerfeministisk bildboksanalys av Paulusberättelsen i Bibel för Barn

”Who knew homosexuality was scarier than zombies?” En genusvetenskaplig studie av normer för sexualitet i tv-serien The Walking Dead

”Hands off!” Vad är problemet med kulturell appropriering?

Representationen av våld i nära relationer i tre svenska tidningar

Tystar dom ner så höj volymen. Om motstånd, klass, feminitet och sexualitet i åtta svenska hiphoptexter 2014

Höstterminen 2015 - Genusvetenskap, kandidatkurs

Trängd genom ytan som kallas hud - En kvalitativ intervjustudie av fyra ciskvinnors relation till sitt kroppshår

”Det är ju väldigt mycket skägg” - om svenska kvinnliga ölbryggares yrkeserfarenheter

”Fucking hipster-bögjävlar” – en studie om maskulinitet i serien Boys

Boys. Hur representeras modern maskulinitet i dramaserien Boys?

I sorgfylld tid till värn för vår frihet. Kvinnligt kodad frivillig krigssjukvård i Sverige år 1910-1913. Om militär genusarbetsdelning, patriotism och kvinnligt deltagande på ett slagfält i det totala krigets dagande

Begärets dynamik. Om sexuellt begär och könsidentiteter ur ett transperspektiv

”Nakenhet, humor och en helt obskyr mängd paljetter”. En genusvetenskaplig studie om kropp och feminism i en svensk burlesktrupp

Reformerad pornografi - En intervjustudie i självidentifierade kvinnors upplevelse av audiovisuell feministisk pornografi

”Asså, jag tror aldrig att en vit person kan förstå vad afro betyder för en.” En kvalitativ intervjustudie om svarta kvinnors förhållande till sitt hår och dess kopplingar till idéer om ras och kön.

Den perfekta fittan - Konstruktion av kön och etnicitet i dokumentärfilmen The Perfect Vagina

Vårterminen 2016 - Genusvetenskap, kandidatkurs

”Man ska vara den man vill. Även fast det är jättesvårt.” - en kvalitativ intervjustudie om könsnormer, sociala hierarkier och identitetsskapande i skolan

Ladylike. Om femininitet och respektabilitet i tv-serien Downton Abbey

Den sexuella funkiskroppen. En kvalitativ intervjustudie med ett intersektionellt fokus på reumatism och sexualitet

Fångad av en medievind. En diskursanalys av könade mediala konstruktioner av duon Johnson & Häggkvist i Melodifestivalen 2008

Älskade (eller hatade?) terrorist - En kritisk diskursanalys av mediereceptionen kring Anna Sundbergs biografi

Svensk press under lupp. En studie om representationen av flyktingar i Dagens Nyheter år 2015

Kläder genom ett genusfilter. En kvalitativ studie om tre genusvetare och deras relation till kläder: mellan teoretisk medvetenhet och praktisk påklädning

”Han sa att det är som Arlamjölk och någon annan sorts mjölk. Båda är mjölk men folk föredrar Arla.” En kvalitativ intervjustudie med nyanlända kvinnliga akademiker om arbetsintegration i Sverige

Varför gråter Bud Fox? - En studie av maskuliniteter i filmen Wall Street

Bygg din egen pedofil - En diskursanalytisk studie av karaktären Johan i 30 grader i februari

MAGISTERKURS I GENUSVETENSKAP

Vårterminen 2003 - Magisterkurs i genusvetenskap

Kungliga omstörtanden – en analys av drag, maskulinitet och subversivitet i Dragkingdom of Sweden.

Hvilket farligt ämne! Synen på sedlighet och sexualitet i tidskrifter och rådgivningslitteratur 1890-1899.

Osynlig Existens. En uppsats om kvinnors marginalisering inom HBT-samhället.

Det abstrakta våldet. Om offentliga utredningars oförmåga att tala om kvinnors erfarenheter av mäns våld mot kvinnor.

Den lämpligaste könstillhörigheten. En analys av den svenska medicinska diskursen om barn med atypiska kön och dess begripliggörande av kroppar som inte passar in i en heterosexuell matris.

Höstterminen 2005 - Magisterkurs i genusvetenskap

”We kept picking up handfuls, loving it”. Om queera känslor och läsupplevelse utifrån Sylvia Plaths författarskap

Sexualiserade rykten – en del av vardagen? En studie av några unga kvinnors förhållningssätt till rykten

Teaterchef och ”gate-keeper”. Kanonisering genom begreppet kvalitet – en studie av två teatrars policy och praktik för jämställdhet, mångfald och kvalitet

I berättarens grepp. En narratologisk studie av feministiskt medvetandehöjande romaner från 1970-talet

Nytt från en gammal värld. Feministiska frågor i klassiska anarkistiska texter

Gästen har alltid rätt? En studie om sexuella trakasserier i restaurangbranschen

Äckliga flickor och brutala blommor – feministisk skönlitteratur i det sena 1900-talets Sverige

Vårterminen 2007 - Magisterkurs i genusvetenskap

Med händerna fria – en studie om sex personers upplevelser av sex med strap-on dildo

MASTERPROGRAM I INTERSEKTIONALITETSSTUDIER

Vårterminen 2009 - Masterprogram i intersektionalitetsstudier

"Hur ska han va, yo?" Maskulinitet och intersektionalitet i svensk hiphop

Vad var det du visste när du var tio? Normativa sexualiteter och kulturfria svenskar i RFSUs skolmaterial

Vårterminen 2010 - Masterprogram i intersektionalitetsstudier

Från könlös och avsexualiserad till sexuell och kåt. En intersektionell studie om sexualitet och funktionshinderskap utifrån ett cripteoretiskt perspektiv

Naruto mon amour. Maskulinitet i shonen manga

Våldets reglerande kraft. En intervjustudie om staden, landet, världen och våldet

Ett bättre liv, en bättre man? En intersektionell studie av invandrade män med västafrikansk bakgrund

Höstterminen 2010 - Masterprogram i intersektionalitetsstudier

Bra sex – den förhandlingsbara ömsesidigheten. Föreställningar om bra sex i olika typer av relationer.

Vårterminen 2012 - Masterprogram i intersektionalitetsstudier

Rosa Barbie eller blodiga shooters. Kompetens, kvalitet och kön inom svensk datorspelsindustri.

Public service för oss, vi eller dem? En intervjustudie om mångfaldcoachers uppfattningar om mångfald och strävan mot detsamma inom public service-bolagen.